SCHOOLVERZUIM

Spijbelen, in Arnhem stiemen genoemd, is een signaal van vrij te willen zijn, van afkeer te hebben van regels, te willen vluchten voor gezinsproblemen, niet opgewassen te zijn tegen pesterijen van klasgenoten. Spijbelen kan een signaal zijn van omgang met verkeerde vrienden, van pedagogische tekorten in de school, van een verkeerde schoolkeuze.

In 1968 werden landelijk scholingscursussen opgezet voor (aankomende) leerplicht-ambtenaren, waarbij inhoudelijk het accent werd gelegd op de methodiek van het maatschappelijk werk: een relatie opbouwen door luisteren, zinvolle vragen stellen en haalbare perspectieven aanbieden, samengevat door een Klarendalse moeder, die een buurvrouw naar School Maatschappelijk Werk had verwezen: “Hij vraagt veel en is te vertrouwen”.

Uit publikaties in deze krant, blijkt dat schoolverzuim een politieke aangelegenheid is geworden, dat minister Ritzen voorstander is van een harder optreden met fiscale boetes, verbaliseren en andere dwangmaatregelen en dat deze methodiek verzet opwekt binnen de bureaus voor leerplichtzaken. Het verdient aanbeveling de bestrijding van schoolverzuim onder te brengen bij de sociale vernieuwing. Zonder vermelding van deze naam was dit in 1950 ook al het geval, toen ik gevolg gaf aan het verzoek van onderwijswethouder-Bronkhorst te starten met schoolmaatschappelijk werk in Arnhem - een nieuwe werksoort in Nederland - en in 1968 de eed af te leggen als ambtenaar-leerplicht.

    • A.J. Rietveld