Regels voor buitenlandse bv's strenger

DEN HAAG, 16 OKT. Het kabinet wil het oneigenlijk gebruik van buitenlandse vennootschappen, waarin Nederlandse ondernemingen worden ondergebracht om Nederlandse rechtsregels te ontgaan, beperken. Volgens een wetsontwerp van staatssecretaris Kosto (Justitie) moet in zulke gevallen wel degelijk aan bepaalde regels van het Nederlandse vennootschapsrecht worden voldaan.

De ministerraad heeft gisteren ingestemd met Kosto's wetsontwerp. Dat regelt onder meer dat buitenlandse vennootschappen die geheel of bijna geheel in Nederland actief zijn dit aan het Handelsregister moeten melden. Zij moeten een kapitaal hebben van minstens 40.000 gulden, gelijk aan het minimumkapitaal voor besloten vennootschappen in Nederland.

Zolang aan deze voorschriften niet is voldaan zijn de bestuurders en de managers hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. De formeel buitenlandse vennootschappen worden ook verplicht een boekhouding bij te houden en een jaarrekening op te maken conform de Nederlandse regels.

Bij misleidende informatie zijn de bestuurders, managers en commissarissen hoofdelijk aansprakelijk voor de schade. Bestaande, formeel buitenlandse vennootschappen moeten binnen drie maanden nadat de nieuwe wet in het Staatsblad is verschenen - het wetsvoorstel gaat nu naar de Tweede Kamer - aan de nieuwe verplichtingen voldoen.