PvdA en CDA willen jacht verder beperken

DEN HAAG, 16 OKT. Het jagen op wild voor consumptie moet worden afgeschaft. Met name het jagen op trekvogels die geen schade aan natuurgewassen berokkenen, is onverantwoord. Dat vinden de regeringsfracties PvdA en CDA.

Beide partijen zijn voor verdergaande beperking van de jacht dan staatssecretaris Gabor (natuurbeheer) heeft voorgesteld in zijn nota Jacht en Wildbeheer. In de nota staat dat jagen aanvaardbaar is als daarmee een redelijk doel wordt gediend. Daaronder verstaat Gabor behalve de bestrijding van wildschade ook de verkoop van wild voor consumptie. Maandag wordt de nota in de Tweede Kamer behandeld.

Tweede-Kamerlid W. Swildens (PvdA) noemt het jagen voor consumptie “niet meer van deze tijd”. De staatssecretaris wil de handel in trekvogels die geen enkele schade aanrichten verbieden. Dat gaat het PvdA-Kamerlid niet ver genoeg. “Gabor moet niet alleen de handel maar ook de jacht op deze vogels afschaffen.” Het Kamerlid J. van Noord (CDA) vindt dat de jacht op trekvogels “mogelijk moet zijn, maar dan alleen uit het oogpunt van beheer of ter voorkoming van schade aan de natuur”.

Het standpunt van CDA en PvdA betekent het einde voor de jacht op een aantal trekvogels zoals wintertaling, slobeend, pijlstaart, tafeleend, kuifeend, toppereend, krakeend, watersnip, houtsnip en goudplevier. Gabor wil alleen de krakeend en de goudplevier beschermen. Het voortbestaan van de overige soorten trekvogels komt door de jacht niet in gevaar, aldus de staatssecretaris.

“Gabor is niet consequent door alleen de goudplevier en de krakeend te beschermen”, aldus Swildens. Datzelfde geldt voor de jacht in natuurgebieden, stelt ze. De CDA-staatssecretaris wil de jacht alleen in een aantal waterrijke natuurgebieden beperken om de rust van eenden en ganzen niet te verstoren. De PvdA vindt dat zowel in natuurgebieden als op landbouwgrond de vogels beschermd moeten worden.

De jachtnota heeft bij zowel jagers als natuurbeschermers tot felle reacties geleid. De jagers vinden dat ze te veel beperkingen krijgen opgelegd, terwijl de natuurbeschermers juist verdergaande maatregelen eisen. De Dierenbescherming maakte deze week zelfs bekend 10.000 gulden uit te loven voor degene die hen kon tippen waar en wanneer er wordt gejaagd. De Dierenbescherming hoopt met video-opnamen van jachtpartijen Kamerleden te overtuigen van de noodzaak de jacht af te schaffen.