Lubbers gereserveerd over taakverschuiving ministeries; "Herindeling niet aan de orde'

DEN HAAG, 16 OKT. Premier Lubbers staat gereserveerd tegenover een rapport van zijn partij dat een vergaande herschikking van departementen bepleit. Lubbers vindt dat herindeling van departementen pas aan de orde is als het proces van bestuurlijke vernieuwing is doorgevoerd, zoals door de secretarissen-generaal van de departementen is bepleit.

In die visie worden de bestaande departementen kleiner doordat uitvoerende taken worden uitbesteed aan zelfstandige organisaties. Lubbers houdt het wel voor mogelijk dat bij de komende kabinetsperiode enige wijziging in de departementale organisatie wordt aangebracht, zo bleek gisteren na afloop van het wekelijkse kabinetsberaad uit zijn reactie op het nog niet officieel gepubliceerde CDA-rapport.

Een zware commissie uit het CDA pleit voor opheffing van het departement van Welzijn, volksgezondheid en cultuur en dat van Volkshuisvesting, milieu- en ruimtelijke ordening. De taken van deze departementen worden ondergebracht bij verschillende andere ministeries. Minister Alders (VROM/PvdA) keerde zich gisteren tegen het opsplitsen van zijn departement. Zo zou milieu voor een deel bij landbouw moeten worden ondergebracht. Minister Bukman (Landbouw/CDA) toonde zich juist positief. Minister d'Ancona (WVC/PvdA) reageerde bij monde van een woordvoerder laconiek. Zij ziet het rapport als een van de vele op dit terrein en verwacht niet dat de voorstellen tot opheffing van haar departement snel gevolgd zullen worden. De fracties van VVD en D66 in de Tweede Kamer voelen weinig voor de voorstellen van de CDA-commissie.

Het CDA-rapport is erop gericht om na de verkiezingen van volgend jaar bij de kabinetsformatie tot een ingrijpende reorganisatie van de departementen te komen. Verwacht wordt dat zo'n reorganisatie het functioneren van de rijksoverheid zal verbeteren. Een commissie van secretarissen- generaal van de departementen en later een commissie onder leiding van de Friese commissaris der koningin, H. Wiegel toonden zich eerder dit jaar sceptisch over de betekenis van een ingrijpende herindeling. Zij verwachten niet dat ambtelijke verkokering hiermee wordt doorbroken.

Premier Lubbers voelt niets voor de suggestie van het CDA-rapport de top van departementen te politiseren door de secretaris-genereraal, de hoogste ambtenaar op een departement, te vervangen door een staatssecretaris. De minister-president vond de argumenten die hiervoor worden aangedragen 'niet overtuigend'. In het rapport wordt een "politiek kabinet' als een goed middel gezien om een betere sturing te geven aan een departement.