KONING WILLEM

De beste manier om iemand "onderuit te halen' is te beginnen met het wekken van twijfel aan bekwaamheden en morele beginselen.

Ik kan helaas niet anders zeggen dan dat het artikel in uw Boekenbijvoegsel van 2-10-93 op mij de indruk maakte van een poging om willens en wetens Prins Willem Alexander a priori te disqualificeren voor de troon. Ik kan niet zeggen of uw recensent of de heer Hansen met zijn boek de hoofdschuldige is aan die indruk. Het boek van de heer Hansen heb ik niet gelezen en de recensie moedigt daartoe niet aan.

Wel moet ik hieraan toevoegen dat het mij tegenvalt dat een blad als NRC Handelsblad eraan meewerkt om a priori de toekomstige troonopvolger te disqualificeren. De gewichtigdoenerij dat er nog een speciale commissie moet komen om de Koning (en dus ook Koningin Beatrix?) bij te staan zal wel van de heer Hansen afkomstig zijn. Maar waarom is zulk een commissie nodig in een Constitutionele Monarchie? De monarch kan immers niets doen zonder goedkeuring van de Ministers. Dat beginsel van ons Staatsrecht is bij het Huis van Oranje waarlijk wel bekend! Bij kabinetsformaties heeft men informateurs en andere hoogwaardigheidsbekleders die de Kroon raad geven. Waarom dan nog een extra commissie? Moet de Koning altijd even intelligent zijn als Koningin Beatrix?

In Engeland waren noch Koning George V noch Koning George VI zeer begaafd, maar dat heeft geen invloed gehad op hun koningschap.

Ik kan mij best voorstellen dat mensen bezwaar hebben tegen een erfelijke monarchie. Wij leven in een vrij land waar iedereen mag verkondigen wat hij wil. Maar als men een principieel standpunt wil innemen dan doe men dit openlijk en niet met insinuaties zoals in genoemd artikel.

    • Jhr. Mr. G. Beelaerts van Blokland