Wallage houdt aan plan sociale zekerheid vast

DEN HAAG, 15 OKT. Een aantal reorganisaties in de sociale zekerheid moet op korte termijn doorgaan en niet wachten tot de Tweede Kamer de voorstellen van de parlementaire enquêtecommissie-Buurmeijer heeft behandeld.

Dat vinden zowel staatssecretaris Wallage (sociale zaken) als de fracties van CDA en PvdA in de Tweede Kamer.

VVD, D66 en Groen Links weigeren verder mee te werken aan het bestaande wetsvoorstel dat de veranderingen bij de organisatie van de sociale verzekeringen voorbereidt. Zij verwijten het kabinet “dubbelhartig en inconsequent” te zijn, omdat het enerzijds reorganisatievoorstellen die de oppositie al geruime tijd geleden heeft gedaan, pas wil bespreken bij de behandeling van het rapport-Buurtmeijer en anderzijds wel wil voortgaan met zijn eigen plannen. VVD, D66 en Groen Links vinden deze houding getuigen van “een zekere mate van gebrek aan respect voor een grote minderheid van het parlement”.

De plannen van Wallage, die hij grotendeels heeft overgenomen van zijn voorgangster Ter Veld, betreffen ondermeer het opheffen van de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD) als zelfstandige organisatie, nauwere samenwerking tussen uitkeringsinstanties en arbeidsbureaus, de positie van de Sociale Verzekeringsraad en de bedrijfsverenigingen. Wallage liet gisteravond in Amsterdam weten het merendeel van deze voorstellen te willen doorzetten. Wachten op de behandeling van het rapport-Buurmeijer noemde hij “het paard achter de wagen spannen”.

De fracties van CDA en PvdA laten weten dat standpunt te delen. Het CDA vindt dat “het hoogst noodzakelijke op zo kort mogelijke termijn” wettelijk moet worden geregeld. Het gaat volgens deze fractie om aanpassingen die sporen met de voorstellen van de enquêtecommissie, zoals geïntegreerde gevalsbehandeling bij arbeidsongeschiktheid (het onderbrengen van GMD-taken bij GAK en bedrijfsverenigingen), regionalisering van de organisatie en het instellen van instantie die onafhankelijk toezicht houdt, waarmee deze taak bij de Sociale Verzekeringsraad - en dus ook bij werkgevers- en werknemersorganisaties - verdwijnt.

Ook volgens de PvdA-fractie is het “zeker nodig” nu door te gaan met de reorganisatie. Maar net als andere fracties twijfelt de PvdA aan de voorgestelde instelling van een Gemeenschappelijk instituut van bedrijfsverenigingen (Gib). Omdat Buurmeijer c.s. hebben voorgesteld de bedrijfsverenigingen op te heffen, is het de vraag of het zinvol is nu het Gib op te richten. PvdA, VVD, D66 en Groen Links, een meerderheid in de Tweede Kamer, vinden van niet; het CDA vraagt zich af hoe het kabinet dit verschil tussen het eigen voorstel en het rapport-Buurmeijer denkt te overbruggen.