Schrift

Maarten 't Hart mag van mij zijn venijnige stukjes rustig schrijven, zoals in CS 1-10-93, maar hij moet wel eerlijk citeren.

Hij vermeldt alleen I Cor. 11, vers 8: “Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man”, maar hij verzwijgt de verzen 11 en 12:

“En toch, in de Eeuwige is evenmin de vrouw zonder man iets, als de man zonder vrouw. Want gelijk de vrouw uit de man is, zo is de man ook uit de vrouw; alles is echter uit God.”

Deze twee verzen heeft Paulus overigens uit joodse bron; zie Genesis Rabba VIII,9.

    • I. Cohen