Commissie van CDA: "Hef twee ministeries op'

DEN HAAG, 15 OKT. Een speciale commissie van het CDA pleit voor opheffing van de ministeries van Welzijn Volksgezondheid en Cultuur (WVC) en het ministerie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM).

De taken van deze departementen moeten bij andere ministeries worden ondergebracht, zo meent de CDA-commissie in het rapport "De christen-democratie, bestuurlijke en staatkundige vernieuwing'.

“De indeling is het produkt van historische factoren, oude en nieuwe taakopvattingen van de overheid, politieke keuzes en veranderde omstandigheden”, zo stelt de commissie onder leiding van R.M. van de Beeten, vice-voorzitter van het CDA. De huidige indeling is “geen natuurverschijnsel”, zo meent de commissie die “opties” aandraagt voor een herindeling. Van WVC zou de taak volksgezondheid moeten worden ondergebracht bij het ministerie voor Sociale Zaken die op haar beurt de taak werkgelegenheid doorschuift naar Economische Zaken. Cultuur zou naar het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen moeten en Welzijn naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. “WVC is vanouds een combinatie van wat ongelijksoortige grootheden”.

Van VROM moeten Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening naar Binnenlandse Zaken, waarbij dit departement ook een coördinerend staatssecretaris krijgt voor het milieubeleid. “De achterliggende gedachte is, dat met betrekking tot deze drie taken, er sprake is van een belangrijke rol voor de lagere overheden in planning en uitvoering”, zo stelt het rapport. Volgens de commissie zijn er momenteel te veel competentiegeschillen rondom het milieubeleid in Den Haag en is er te weinig oog voor de praktische uitvoering. “In dit verband is het nuttig te wijzen op de klachten uit het veld, onder andere van de provinciale overheden die belast zijn met de uitvoering van veel milieuregelgeving omdat de Haagse regelgeving onnavolgbaar en ontoepasbaar dreigt te worden”. Volgens de CDA-commissie moet het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking veel meer “een integrerend onderdeel van het buitenlands beleid” worden.

Het politieke element op de departementen moet volgens het CDA-rapport worden versterkt. Dat kan door bijvoorbeeld de functies van secretaris-generaal en directeur-generaal te laten vervullen door staatssecretarissen, of door een flexibele inzet van topambtenaren die van ministerie kunnen veranderen en door toevoeging van politieke ambtenaren aan het kabinet van een bewindspersoon. “Juist als het gaat om signalen uit de samenleving, het ambtelijk apparaat of het parlement op te pikken die via het departement onvoldoende overkomen, is een klein politiek kabinet een goede antenne”. Tot nu toe bestaat er in het ambtelijk apparaat weinig ruimte voor politieke medewerkers van ministers.