Kritiek op Arubahuis om slordig boekhouden

ROTTERDAM, 13 OKT. Het kantoor van de Gevolmachtigd minister van Aruba in Den Haag, het Arubahuis, heeft in 1989 een zo slordige boekhouding gevoerd dat ruim 45 procent van de begrote uitgaven niet werd verantwoord. Dit heeft de Algemene Rekenkamer van Aruba in haar jaarverslag over 1992 gerapporteerd.

Voor de Arubaanse oppositiepartij AVP van oud-premier H. Eman was het rapport gisteren aanleiding om direct een strafrechtelijk onderzoek door de Landsrecherche te vragen. Eman deponeerde zijn verzoek bij de waarnemend procureur-generaal in Oranjestad, mr. J. Zwinkels. Die heeft wegens verblijf in het buitenland nog niet kunnen reageren.

Volgens de Arubaanse Rekenkamer ontbraken in de boekhouding van het Arubahuis facturen en declaraties voor uitgaven van in totaal 342.000 gulden die in 1989 zijn gedaan. Bovendien werd de begroting voor dat jaar, die 758.000 gulden beliep, overschreden met 164.000 gulden. Tijdelijke kasoverschotten werden niet belegd, waardoor een bedrag van 45.000 verloren ging. Een bedrag van 223.000 gulden werd uitgekeerd aan mentorenvergoedingen en nog eens 50.000 gulden voor het inschakelen van losse krachten, zonder dat loonbelasting en sociale premies zijn ingehouden.

Volgens AVP-voorman Eman blijkt uit het rapport van de Rekenkamer dat de administratie van het Arubahuis een chaos was en naar zijn indruk wijst een aantal bevindingen bij het boekenonderzoek op strafbare feiten. “Ik hoop maar dat het nu beter gaat”, zei hij gisteravond. Eman heeft ing. R. Laclé, in 1989 als Gevolmachtigd minister in Den Haag verantwoordelijk voor het Arubahuis, en thans lid van de regeringsgezinde MEP-fractie in het parlement, op de kwestie aangesproken “maar dat had geen effect”.

Laclé is na zijn periode in Den Haag nog minister van financiën van Aruba geweest. “Vóór de verkiezingen van 8 januari dit jaar beweerde Laclé dat er een begrotingsoverschot was van 20 miljoen gulden, maar een paar maanden geleden was er plotseling een tekort van 30 miljoen, dat volgens mijn informatie nu nog veel hoger is. Gevraagd waar die 20 miljoen overschot gebleven waren, zei de minister: “waarschijnlijk door de computer opgegeten”, aldus Eman. “Het is maar om even aan te geven dat de huidige regering en de MEP een rommeltje maken van de financiële administratie.”

Ing. Laclé was zelf gisteravond niet voor commentaar bereikbaar. Een goed geïnformeerde waarnemer zegt, dat het Arubahuis de afgelopen jaren niet heeft beschikt over voldoende gekwalificeerd personeel om de financiële administratie naar behoren te voeren. De belangrijkste reden daarvoor is dat de Arubaanse regering zelf personeel aanwijst, dat niet de juiste opleiding heeft.

Bovendien krijgt het kantoor vaak opdrachten uit Aruba die geld kosten, maar waarvoor geen middelen beschikbaar worden gesteld. In 1991 ontdekte de Rekenkamer dat de opbrengst van de jaarlijkse Arubadag, 60.000 gulden, niet op de bank was gezet maar in een kluis zou zijn bewaard. Bij nader onderzoek op het kantoor in Den Haag bleek het geld te zijn verdwenen.