CDA ziet niets in aparte commissie voor ouderenzorg

DEN HAAG, 12 OKT. De CDA-fractie in de Tweede Kamer ziet niets in een commissie die gaat onderzoeken hoe geld in de ouderenzorg optimaal kan worden besteed. Minister d'Ancona (WVC) wil zo'n commissie, die onder leiding komt van de Eindhovense burgemeester Welschen, instellen.

Het Tweede-Kamerlid Van der Heijden (CDA) zei gisteren tijdens overleg over het ouderenbeleid dat de minister zelf met de betrokken organisaties moet onderhandelen. “De minister moet haar verantwoordelijkheid zelf nemen en zich niet achter een commissie moet verschuilen”, aldus Van der Heijden. “Wat is dat voor een flauwekul”, reageerde d'Ancona. Zij wees er op dat zij haar ministeriële verantwoordelijkheid behoudt als ze een commissie aan het werk zet. “Commissies benadrukken de zwakte van het beleid, niet de kracht en de duidelijke richting”, aldus Van der Heijden.

Aanleiding voor het instellen van de commissie-Welschen, waarmee de meeste fracties geen moeite hebben, is het protest tegen de bezuinigingen op de ouderenzorg. Toen deze zomer bekend werd dat de minister in 1994 127 miljoen gulden wil bezuinigen op de bejaardenoorden, merkte d'Ancona daarbij op dat de ouderenzorg er in totaal op vooruit zou gaan; voor de thuiszorg zou ze zestig miljoen extra uittrekken, voor de verpleeghuiszorg 110 miljoen. Inmiddels is de bezuiniging op de bejaardenoorden teruggedraaid van 127 naar 51 miljoen.

Daarnaast kondigde WVC bij de begroting een banenplan aan, waarvan alle sectoren, ook de bejaardenzorg, volgens de minister zouden profiteren. Met tweehonderd miljoen gulden, uit begrotings- en premiegelden, zouden negenduizend laagbetaalde banen kunnen worden gecreëerd. Behalve over de vraag hoe de bijna vierhonderd miljoen gulden efficiënt kan worden besteed, moet de commissie-Welschen een meerjarenplan voor een samenhangende ouderenzorg ontwikkelen. De betrokken sectoren (bejaardenzorg, thuiszorg, verpleeghuiszorg) moeten meer gaan samenwerken, financiële belemmeringen tussen de drie moeten worden geslecht. Een precieze taakomschrijving voor de commissie-Welschen ontbreekt nog.

d'Ancona noemde de uitspraken van Van der Heijden “buitengewoon bizar”. Ze verklaarde dat ze in de afgelopen weken juist herhaaldelijk met betrokkenen heeft gesproken. De minister viel het Kamerlid aan vanwege een uitspraak die hij in het weekeinde voor de radio over de bezuinigingen had gedaan. Van der Heijden zei dat d'Ancona met een kaasschaaf het graf had gedolven voor de bejaardenzorg. De minister betitelde dat als “zeer onsmakelijk” en als “een typisch beeld in dit verband”.

Gevraagd naar het doorslaggevende argument van het kabinet om de bezuiniging voor een deel terug te draaien, verwees d'Ancona naar de Tweede Kamer. Die had zich de afgelopen weken in meerderheid tegen de bezuinigingen op de bejaardenoorden uitgesproken. “Wat is er tegen om te zeggen dat protesten de Kamer soms van mening doen veranderen?”, aldus de minister.

Voor het verwijt dat zij minder onrust zou hebben veroorzaakt als ze van meet af aan de bezuinigingen op de bejaardenoorden in relatie had gebracht met een veranderende ouderenzorg, was d'Ancona niet gevoelig. “Presentatie is zeer belangrijk. Maar de acties begonnen omdat er 46 miljoen op de prijscompensatie zou worden bezuinigd. Of ik dat nu leuk of verkeerd en slecht gepresenteerd had, de aanleiding om actie te voeren was er.”

PvdA en CDA hadden geen goed woord over voor de Vereniging van Nederlandse Bejaardenoorden en een aantal directeuren van bejaardenoorden. Zij zouden over de bezuinigingen een onjuiste voorstelling van zaken hebben gegeven. Van der Heijden sprak van “een aantal verdwaasde directeuren”, PvdA'er Vliegenthart zei dat “individuele ouderen de stuipen op het lijf is gejaagd doordat tegen hen gezegd is dat ze op straat zouden komen te staan”.

PvdA en D66, een minderheid in de Tweede Kamer, vinden dat in verband met de sterke toename van het aantal bejaarden na 2000 overwogen moet worden ook deze groep in de toekomst AOW-premie te laten betalen. Het CDA ziet daar niets in. De AOW-uitkeringen moeten worden opgebracht door mensen jonger dan 65 jaar, vindt het CDA. Voor de Kamer staat de hoogte van de AOW niet ter discussie.