Topambtenaar: meer vrijheid voor werkgever

Niet alleen zouden CAO's niet langer algemeen verbindind moeten worden verklaard voor hele bedrijfstakken, ook de verplichte aansluiting bij het pensioenfonds in de bedrijfstak moet op de helling.

Dat schrijft C. Oudshoorn, plaatsvervangend directeur algemene economische politiek bij het ministerie van economische zaken, op persoonlijke titel in het economenvakblad ESB.

Hij bepleit in zijn artikel verder volledige vrijheid voor individuele werkgevers in hun keuze van verzekeraars om werknemers (verplicht) te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. De WAO wordt nu uitgevoerd door de bedrijfsverenigingen.

Oudshoorn vindt dat niet langer gewacht mag worden met “institutionele vernieuwing”. De bindende afspraken tussen overheid, werkgevers en vakbonden over loonvorming en sociale zekerheid zijn niet meer van deze tijd. De sociaal-economische ordening van ons land stamt nog uit de jaren vijftig. Sindsdien zijn de maatschappelijke organisaties steeds minder een afspiegeling geworden van de samenleving.

Bovendien kan ons land internationaal moeilijk concurreren door de starre verhoudingen op de arbeidsmarkt. Oudshoorn bepleit meer martktwerking. Hij ziet weinig in centrale afspraken. Volgens hem dreigt de geschiedenis zich te herhalen. Evenals in de jaren zeventig vertaalt de verslechterde winstgevendheid van de bedrijven zich te laat in een verlaging van de lonen.