PENSIOENEN

De verdere verhoging van het arbeidskostenforfait voor werkenden, waar prof. L.G.M. Stevens voor pleit (NRC Handelsblad, 28 september), heeft grote nadelen voor gepensioneerden.

Om de inkomensverschillen tussen uitkeringsgerechtigden en werkenden te vergroten wil de regering fiscale arbeidskostenforfait verhogen. Daarmee wordt beoogd een prikkel tot arbeidsparticipatie te geven zonder de uitkeringen verder te behoeven te verlagen. Door het niet laten doorgaan van de inflatiecorrectie is deze operatie budgettair vrijwel neutraal en zijn de inkomenseffecten voor werkenden gering.

Anders ligT dat voor de groep gepensioneerden waarvoor de prikkel tot werken niet bedoeld is. Zij kunnen immers niet profiteren van de hogere aftrek maar zij ondervinden wel een dubbel nadeel, het niet doorgaan van de inflatiecorrectie en de eveneens met ingang van 1994 ongunstiger premieheffing voor 65 plus. De nadelen kunnen alleen door een hogere en inkomensafhankelijke ouderdomsaftrek worden gecompenseerd. Maar dit is uit fiscalistisch gezichtspunt gecompliceerd en moeilijk te realiseren.

    • S.T. Groenman