Noord-Brabant "mist' nog 3 miljoen ton mest in boeken

DEN BOSCH, 6 OKT. Over de jaren 1989 en 1990 is in Noord-Brabant naar schatting 2,8 miljoen ton dierlijke mest "zoekgeraakt'. Het bestuur van de provincie maakt zich zorgen over deze ontwikkeling en zal naar verwachting nog vandaag in een brief aan minister Bukman (landbouw, visserij en natuurbehoud) aandringen op een betere handhaving van de regelgeving.

De provincie weet niet wat er met de niet in de boeken te traceren hoeveelheid mest is gebeurd. “Of de mest illegaal is aangewend, weten we niet. Wat wel vaststaat”, aldus de woordvoerder van de provincie, “is dat er mest zoek is en dat het om grote hoeveelheden gaat”.

Uit berekeningen van de provinciale stuurgroep Landbouw en Milieu blijkt dat het overschot aan mest, berekend naar het in het afval aanwezige fosfaat en stikstof, in 1991 bijna verdubbelde ten opzichte van het jaar daarvoor, terwijl de Mestbank slechts een geringe stijging heeft genoteerd van de via dit instituut afgezette mest. Uiteindelijk komt het verschil neer op 1,4 miljoen ton, wat overeenkomt met 9,4 miljoen kilo fosfaat. “Het jaar 1989 vertoont nagenoeg hetzelfde beeld”, aldus de woordvoerder, zodat over twee jaar over bijna twintig miljoen kilo fosfaat geen klaarheid bestaat. Fosfaat is naast stikstof de schadelijkste component van de mest.

Probleem bij de vaststelling van het werkelijke overschot aan mest is dat het wordt berekend aan de hand van het aantal dieren en niet aan de hand van het wegen van de mest als zodanig. “Als in die berekeningen een aantal factoren fout zit, klopt het totaal niet. Dat geldt bijvoorbeeld ten aanzien van het watergebruik in de stallen en van de aanwezigheid van water in de mest”, aldus de woordvoerder van de provincie, die er aan toevoegt dat daarmee de hoeveelheid fosfaat en stikstof overigens niet vermindert.

Ook de Brabantse Milieufederatie maakt zich grote zorgen over de vermissing van zoveel mest. De federatie wijst erop dat als de mestnormen nog verder worden aangescherpt het overschot alleen nog maar groter wordt, omdat er voor dat overschot onvoldoende bestemming is. Een woordvoerder van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond NCB zei vanmorgen dat bij de kwestie uitgegaan wordt van verkeerde basisgegevens. Hij wijst erop dat, terwijl bij de normering nog wordt uitgegaan van een fosfaatproduktie per varken van 7,4 kilogram, in werkelijkheid door het gebruik van ander veevoer de fosfaatproduktie nu al 25 tot 30 procent lager ligt.

De provincie Noord-Brabant dringt er bij minister Bukman niet alleen op aan de handhaving van de regelgeving te verscherpen, maar ook te stimuleren dat er fosfaatarmer voedsel wordt voorgeschreven en dat er per bedrijf snel een mineralenboekhouding wordt ingevoerd. “Elke stimulans in die richting ontbreekt tot nog toe”, aldus de provincie.