De Bijbel is geen politiek handboek

De RPF vindt, net als de SGP, dat de bijbel geen tijd- en cultuurgebonden boek is. Het is het gezaghebbende Woord van God. Maar de bijbel heeft geen pasklare antwoorden op de vragen van alledag.

Nu de SGP het lidmaatschap van vrouwen van de partij heeft afgewezen, wordt vaak de vraag gesteld naar het standpunt van de RPF met betrekking tot de politieke participatie van vrouwen.

Participatie van vrouwen is binnen de RPF geen punt van discussie. Uitgangspunt was en is de gelijkwaardigheid van man en vrouw in het functioneren in bestuurlijke en politieke taken. Dat mag blijken uit het feit dat een kwart van de RPF-leden vrouw is en dat vrouwelijke RPF'ers zowel actief zijn in gemeenteraden als verschillende bestuurlijke functies in de partij vervullen. Ten slotte ontbreken vrouwen evenmin op de kandidatenlijst voor de komende Kamerverkiezingen.

Voor een ander standpunt, namelijk uitsluiting van vrouwen van partijlidmaatschap en vertegenwoordigende functies (zoals nu ingenomen door de SGP), zijn naar onze overtuiging geen bijbelse argumenten aan te voeren. Trouwens: blijkens de discussie in de afgelopen maanden wordt ook binnen de SGP verschillend gedacht over de bijbelse onderbouwing van het afwijzende partijstandpunt ten aanzien van participatie van vrouwen.

Zowel SGP als RPF beschouwen de bijbel niet als een tijd- en cultuurgebonden boek, maar als het gezaghebbende Woord van God. Beide partijen willen zich baseren op de bijbel. De bijbel is geen politiek handboek dat kant en klare antwoorden geeft op vragen waarmee we vandaag te maken hebben. Daarom moet de boodschap van de bijbel worden vertaald naar de situatie waarin wij nu leven. De vraag is dan of uit de bijbel kan worden afgeleid dat het bekleden van een politiek ambt een vrouw niet past. De RPF meent dat dit niet het geval is. Man en vrouw zijn in de bijbel gelijkwaardig. Beiden hebben een taak in de opdracht die God hen bij de schepping heeft gegeven om de aarde te bebouwen en te bewaren. Daarbij mag er verscheidenheid van gaven zijn, waardoor mannen en vrouwen elkaar aanvullend en corrigerend, vruchtbaar kunnen zijn in het Koninkrijk van God, ook in de politiek.

De bijbel spreekt op verschillende plaatsen over de verhouding tussen man en vrouw. Dit betreft dan heel specifiek het huwelijk en de christelijke gemeente. Er is geen enkele grond om deze teksten, die in de SGP-discussie bij herhaling zijn aangevoerd, in algemene zin op het maatschappelijk leven van toepassing te verklaren. Zeker het weren van vrouwen als lid van de partij, maar ook het uitsluiten van vrouwen van politieke functies, berust op traditie en niet op bijbelse argumentatie.

    • A. van den Berg