Kabinet: nieuwe bestuur regio Schiphol nodig

ROTTERDAM, 1 OKT. Voor een doelmatig bestuur van de regio Schiphol moet een nieuw samenwerkingsverband worden opgericht. Daarin moeten de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam, de provincie Noord-Holland, het Rijk en de luchthaven Schiphol deelnemen.

Dit staat in een concept-voorstel van de zogenoemde planologische kernbeslissing, die het kabinet rond de jaarwisseling over Schiphol wil treffen. Voorgesteld wordt Schiphol aan te merken als “strategisch gebied”. De huidige bestuurlijke inrichting is blijkens het concept-voorstel niet geschikt om de gewenste "ruimtelijke kwaliteit' in de directe omgeving van de luchthaven te realiseren en te waarborgen. Daarom wordt voorgesteld een nieuwe bestuursvorm in het leven te roepen, met medewerking van het bedrijfsleven.

Wethouder J. Kroon van de gemeente Haarlemmermeer, waarin Schiphol ligt, spreekt in een eerste reactie van “een logisch idee”. De gemeente raakt volgens hem geen planologische bevoegdheden kwijt aan een nieuwe bestuurslaag. Evenmin is volgens hem de democratische controle in het geding.

In het concept-voorstel wordt verder de voorkeur herhaald voor de aanleg van een vijfde start- en landingsbaan evenwijdig aan de bestaande Zwanenburgbaan. De nieuwe baan zou in het jaar 2003 klaar moeten zijn. Dit om de ontwikkeling van Schiphol tot Europese "mainport' mogelijk te maken. Begin volgende eeuw zou Schiphol dan een terminal-capaciteit hebben van 38 miljoen reizigers per jaar. Nu doen jaarlijks ongeveer 18 miljoen passagiers Schiphol aan.

In combinatie met deze groei dient de verbetering van de kwaliteit van het leefmilieu volgens het concept-voorstel uitdrukkelijk als “gelijkwaardige” doelstelling. Vanaf het jaar 2002 zouden stankoverlast, luchtvervuiling en externe veiligheid “in beginsel” op het niveau van 1990 moeten worden gehandhaafd en zou ten aanzien van de geluidhinder een verbetering ten opzichte van 1990 moeten zijn bereikt.

Na de planologische kernbeslissing van het kabinet gaat het plan de inspraak in. De definitieve beslissing over Schiphols toekomst is daarna aan het volgende kabinet.