Politie moet de sterfgevallen in cel registreren

DEN HAAG, 30 JULI. Politiekorpsen worden verplicht zelfmoordpogingen en sterfgevallen in politiecellen te gaan registreren en te melden bij het ministerie van binnenlandse zaken.

De ministers Dales (binnenlandse zaken) en Hirsch Ballin (justitie) zullen daartoe een circulaire rondsturen aan de korpsbeheerders, “opdat noodzakelijke maatregelen ter voorkoming van sterfgevallen kunnen worden genomen.”

De bewindslieden hebben dit geschreven aan de Nationale Ombudsman. De Ombudsman stuurde de ministers op 8 april een rapport waarin instelling van deze centrale registratie met klem werd aanbevolen. Het gaat vooralsnog om een tijdelijke voorziening, die later wordt opgenomen in de nieuwe Politiewet. Behalve met het meldingsformulier krijgen de korpsen ook te maken met een privacy-reglement ten aanzien van gevangenen in een politie-cel.

De Nationale Ombudsman, mr. drs. M. Oosting, heeft met instemming gereageerd op de toezegging van de ministers, maar wil nog wel weten op welke termijn daarwerkelijk met registratie wordt begonnen. Wanneer de politie personen insluit in een cel, zo meent de Ombudsman, heeft zij een bijzondere en zwaarwegende verantwoordelijkheid voor de gezondheid en de veiligheid van die personen. “Van de politie mag dan ook op dit punt een maximale inspanning en zorg worden verlangd.”

Oosting meent dat het van groot belang is dat de desbetreffende gegevens ook landelijk worden geregistreerd. “De beschikbaarheid van kwantitatieve gegevens draagt immers bij tot inzicht in de aard en de omvang van het probleem en is onontbeerlijk voor het treffen van preventieve maatregelen”, zo stelt de Ombudsman.

Aanleiding tot het rapport van de Nastionale Ombudsman was een klacht van de Coornhert-Liga, de vereniging voor strafrechthervorming. De Liga heeft in het verleden bij herhaling gewezen op het belang van registratie. De bewindslieden hebben bij al die gelegenheden dat belang onderschreven, maar hebben steeds geweigerd daadwerkelijk met registratie te beginnen.

Voor de Coornhert-Liga vormde met name een onderzoek van Justitie in 1987 aanleiding om aan te dringen op actie. Daaruit bleek dat het aantal sucides en pogingen daartoe de laatste twintig jaar sterk toenam. Hoewel dat onderzoek zich niet uitstrekte over politiecellen, meent de Liga dat juist daar te vrezen is voor een sterke toename. Uit ander onderzoek is namelijk gebleken dat sucide en pogingen daartoe juist in de eerste fase van detentie het meest voorkomt.

Vorig jaar mei lieten Dales en Hirsch Ballin weten een systeem in te voeren bij het van kracht worden van de nieuwe Politiewet. De Ombudsman meent dat dit ook kan op grond van een richtlijn.