Beamend, beesten, betasting, billentrance, ...

Beamend, beesten, betasting, billentrance, broodrooster, bespied, doorloop, fatale, genieten, herinner, inkomen, loopoor, nodig, onrust, noteboom, roofden, tarwe, washand, wetsuitlegging.

Wat is er met deze woorden? U ziet het niet?

Hak ze dan in twee delen en zet uw Engelse uitspraak aan:

beam-end, bee-sten, beta-sting, bill-entrance, brood-rooster, be-spied, door-loop, fat-ale, genie-ten, her-inner, ink-omen, loo-poor, no-dig, on-rust, note-boom, roof-den, tar-we, wash-and, wetsuit-legging.

Bedenk ook een Nederlands woord, dat uit twee Engelse woorden bestaat. Of uit twee Franse woorden (pas-je) of twee Portugese woorden (verdor-rende). Of een Engels woord dat uit twee Nederlandse woorden bestaat (ver-bal). Desnoods een Nederlands woord dat uit twee Nederlandse woorden bestaat (keu-velen); ach nee, dat is al te onmoeilijk.

Stuur uw fraaiste vondsten naar: Talisman, NRC Handelsblad, Paleisstr.1 in Amsterdam en win mijn prijs.

Oplossing Talisman 87

Karel van het Reve, Appel, Capek, Van Mander, Vosmaer, Dickens, ende Elegast, van de Woestijne, Jonckheere, De Gaulle, Marx, Soudijn, Goldoni en Kraus schreven of zeiden de veertien citaten.

KAREL (en niet ONZIN of FRASE of APPEL) was derhalve de oplossing. H.C(arel) van Gils uit Tilburg krijgt mijn prijs.

Nog even Talisman 86

Misschien maakt honger bruine bonen zoet, maar het spreekwoord is: Honger maakt rauwe bonen zoet.

Misschien trekt God kromme zaken recht, maar het spreekwoord is Geld trekt kromme zaken recht.