Uitbreiding van regels op openbaarheid

DEN HAAG, 24 JULI. Zelfstandige bestuursorganen worden met ingang van 1 november aan dezelfde regels van openbaarheid gebonden als ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen. Dit blijkt uit een adviesaanvraag van premier Lubbers en minister Dales (binnenlandse zaken) aan de Raad van State.

Het gaat hierbij om instanties als de raden van kinderbescherming, de huurcommissies, het GAK, de GMD, de Sociale Verzekeringsbank, de Pensioen- en Uitkeringsraad, de Kamers van Koophandel, de Ziekenfondsraad, het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg, de Spoorwegongevallenraad, de Open Universiteit en de OV-Studentenkaart bv.

Het kabinet vindt dat de beginselen van openbaarheid van bestuur ook voor deze bestuursorganen moeten gelden. Dit betekent dat burgers zich kunnen beroepen op de Wet openbaarbeid van bestuur (Wob) als deze instanties weigeren bepaalde gegevens bekend te maken. Ook krijgt de Nationale Ombudsman bevoegdheden om de werkzaamheden van de zelfstandige bestuursorganen te onderzoeken en te controleren. Dit betekent dat de Wet nationale ombudsman, die nu van toepassing is voor ministers, commissarissen van de koningin en burgemeesters voor zover het om hun politietaken gaat, ook voor de zelfstandige bestuursorganen gaat gelden. Voor een deel wordt hiermee geformaliseerd wat al praktijk is. De ombudsman onderzoekt bijvoorbeeld al de werkzaamheden van de OV-Studentenkaart bv.

De uitbreiding van de werkingssfeer van de beide wetten is ook van belang omdat te verwachten is dat steeds meer zelfstandige bestuursorganen het overheidsbeleid zullen uitvoeren.