Provincies: zorg voor ouderen in het geding

DEN HAAG, 24 JULI. De provincies zijn “zeer onaangenaam” getroffen door de voorgenomen bezuinigingen op de verzorgingshuizen, die minister d'Ancona (WVC) onlangs aankondigde. Het Interprovinciaal Overleg (IPO), waarin de 12 provincies samenwerken, schrijft de minister dat dat “de kwaliteit van de zorg voor ouderen in het geding” is.

Het IPO zegt in de brief de bezuinigingen onaanvaardbaar te vinden. Het wijst erop dat door eerdere financiële inspanningen die in deze sector al zijn verricht, de "rek' eruit is. Het IPO schat dat deze bezuiniging, samen met eerder aangekondigde kortingen de bejaardenhuizen in 1994 ongeveer 100 miljoen gulden kost.

De provinciale besturen verwijten de minister dat zij voorbij gaat aan de toenemende zorgbehoefte van de bewoners van verzorgingshuizen. De bezuinigingen zullen, aldus het IPO, “directe en ingrijpende consequenties hebben”. Ook de Vereniging van Nederlandse Bejaardenoorden heeft gezegd dat de budgetten ten minste op het huidige niveau moeten worden gehandhaafd.

d'Ancona kondigde vorige week een aantal subsidiebezuinigingen aan met het oog op de begroting voor 1994. Volgens de provincies was dat te laat. Het IPO wijst de minister op eerdere uitspraken van de Raad van State, waaruit blijkt dat dergelijke vooraankondigingen minimaal een half jaar tevoren moeten worden gedaan. Anders zouden de bezuinigingen niet haalbaar zijn. De provincies, die de bezuinigingen zouden moeten uitvoeren, zeggen dat het hun nu uit juridisch oogpunt onmogelijk wordt gemaakt zich aan de termijn van een half jaar te houden. Het IPO vindt verder de voorgenomen bezuinigingen in strijd met het bestuursakkoord dat de provincies met het rijk hadden gesloten.

Het IPO wil op korte termijn overleg met de minister en daarin pleiten voor een fundamenteel andere aanpak van het zorg- en welzijnsbeleid. Provincies zouden meer mogelijkheden moeten krijgen om over een breed gebied een integraal beleid voor zorg en welzijn te voeren.

Ook instellingen op andere terreinen die door de bezuinigingen op WVC worden getroffen, hebben verontwaardigd gereageerd. De CNV-jongerenorganisatie, waarvoor een korting van één miljoen gulden dreigt, heeft inmiddels juridische stappen tegen deze maatregel aangekondigd.