Liga: rapport foltering dwingt tot nieuw beleid

ROTTERDAM, 23 JULI. De Coornhert-Liga, vereniging voor strafrechthervorming, vindt dat het ministerie van justitie op een aantal punten zijn beleid moet wijzigen.

Aanleiding daartoe is een vorige week gepubliceerd rapport van het Comité ter voorkoming van foltering, onmenselijke en vernederende behandeling of straffen van de Raad van Europa.

Het comité bracht begin juni rapport uit van de bevindingen die een delegatie had gedaan bij een aantal bezoeken aan gevangenissen, huizen van bewaring en politiebureaus en gesprekken met een groot aantal betrokkenen bij de strafrechtspleging in Nederland. Het comité bezocht ons land in september vorig jaar. Het rapport werd vorige week in Straatsburg openbaar gemaakt, nog voor Buitenlandse Zaken en Justitie een begeleidende brief aan de Tweede Kamer hadden voorbereid.

In een reactie op het rapport wijst de Liga er op, dat er ernstige kritiek bestaat op de grootte van politiecellen, met name op die in het hoofdbureau van politie in Amsterdam. Maar ook andere cellen hebben een te gering vloeroppervlak en zijn daarom niet geschikt om dienst te doen voor opsluitingen die langer dan enkele uren duren. Dat staat volgens de Liga haaks op de plannen van Justitie, die begin juni naar buiten werden gebracht om deze cellen weer te gebruiken voor de tenuitvoerlegging van voorlopige hechtenis, dus van vier dagen tot wellicht een maand. Staatssecretaris Kosto (justitie) ziet hierin vooral mogelijkheden voor de oplossing van het probleem van vreemdelingenbewaring.

Ook wijst de Liga er op dat het comité juist waardering uitspreekt voor het principe om één gedetineerde per cel op te sluiten, terwijl hier juist wordt gepleit om dat principe te verlaten teneinde een oplossing te vinden voor het grote aantaal heenzendingen als gevolg van het cellentekort.

Voorts zou het goed zijn in elke stad een commissie van toezicht te hebben op politiecellen, zoals dat in Den Haag en Amsterdam al het geval is, zo stelt het comité. De Liga onderschrijft die aanbeveling, maar wijst er op dat de nieuwe Politiewet daarin niet voorziet.

De Liga wijst er ook op dat het comité ernstige kritiek heeft op de extra beveiligde inrichtingen (EBI) zoals in De Schie in Rotterdam en de zwaar bewaakte afdelingen in Demersluis (Bijlmerbajes). Het comité concludeert dat het regime in deze en vergelijkbare inrichtingen in Nederland volstrekt niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Volgens de commissie zouden per direct "prison rules' moeten worden nageleefd, waarmee de situatie drastisch zou moeten worden verbeterd. De Liga wijst er op dat bij de geplande ingebruikneming van de tijdelijke EBI in Vught absoluut niet wordt gestreefd naar een wijziging van het regime.

“In zijn algemeenheid is het comité tevreden over de behandeling van gedetineerden in Nederland. Er worden echter ook zeer kritische kanttekeningen geplaatst en de vinger wordt gelegd op de zwakke schakels in het beleid en de hier werkzame controle-mechanismen”, aldus de Liga. “De kritiek is van dien aard dat ze - als ze serieus wordt genomen - moet leiden tot beleidswijzigingen bij Justitie”, zo stelt de Coornhert-Liga.