Rechter legt schippers plicht vrije doorvaart op

PAG.9 BEDREIGING

ROTTERDAM, 22 JULI. De actieleiders N. Seine en G. Veuger van de binnenschippers moeten op straffe van een dwangsom van 75.000 gulden alles doen wat in hun macht ligt om de vrije doorvaart mogelijk te maken van een duwbak.

Dit heeft president Ter Kuile van de Rotterdamse rechtbank vanmiddag bepaald in een kort geding dat een bevrachter had aangespannen tegen de kapitein van een duwboot, zijn werkgever en de actieleiders. Het is de eerste keer dat de rechter een impliciete veroordeling uitspreekt over de al vier weken actievoerende binnenschippers. Ter Kuile zei ook dat de eisende partij gemachtigd is “hulp van de sterke arm” in te roepen om het transport mogelijk te maken.

De politie heeft gisteren ingegrepen bij de Volkeraksluizen in Willemstad. Twee binnenschepen van de firma De Beijer konden onder politiebegeleiding doorvaren. Een derde schipper voer terug naar Rotterdam. De actievoerders hadden eerder op de avond de geladen schepen geënterd, waarbij een fotograaf van NRC Handelsblad onder bedreiging zijn filmrolletjes moest inleveren.

In zijn vonnis heeft de rechter geen verbod op acties uitgesproken maar dat werd ook niet gevraagd. De eisende partij vroeg slechts om doorgang van een specifiek transport. Volgens de advocaten van de betrokken partijen is het kort geding dat De Beijer tegen de actievoerders heeft aangespannen en dat morgen in Breda dient, belangrijker omdat dan om stopzetting van bepaalde acties wordt gevraagd.

Oud-premier Biesheuvel, die door minister Maij-Weggen is aangezocht om te bemiddelen in het conflict tussen haar en de binnenschippers, ziet nog mogelijkheden om tot voorstellen te komen die voor beide partijen acceptabel zijn. Hij zei dit vanmiddag na een eerste gesprek van 2uur dat hij met een zevenkoppige delegatie van de binnenschippers had gevoerd.

Biesheuvel kenschetste het gesprek als “vruchtbaar en zakelijk”. Actieleider Veuger zei dat het onderhoud vooral inventariserend was geweest. De bedoeling is dat de binnenschippers maandag hun gesprek met Biesheuvel voortzetten.

In Brussel heeft de Europese Commissie toegezegd direct na de zomervakantie voorstellen op tafel te leggen voor een nieuwe marktordening voor de Europese binnenvaart. Elementen daarin zullen zijn een verbeterde sloopregeling en het beschikbaar stellen van geld uit het Europese sociale fonds voor een sociaal aanvaarbare vermindering van de overcapaciteit. De nieuwe regeling moet al eind dit jaar of begin volgend jaar van kracht worden.

Pag.10: EG positief over schippers

Minister Maij-Weggen van verkeer heeft dat vanochtend meegedeeld na afloop van een gesprek met EG-commissaris Matutis, verantwoordelijk voor transport. Net als EG-commissaris Van Miert (mededinging) vorige week, heeft Matutis de Nederlandse minister verzekerd dat de Europese Commissie het Nederlandse toerbeurtsysteem op de route naar België en Frankrijk voorlopig zal gedogen.

Minister Maij-Weggen - die sprak van “een positief gesprek” - wilde niet zeggen hoe de voorgestelde marktordening er zal uitzien. Wel gaf ze aan dat de Commissie nadruk zal leggen op verlenging en versterking van de Europese sloopregeling voor binnenvaartschepen. De huidige regeling, die eind dit jaar afloopt, heeft te weinig bijgedragen aan de vermindering van de overcapaciteit. Ook heeft commissaris Matutis de mogelijkheid geopperd om subsidies uit het Europese sociale fonds in te zetten om bedrijfsbeëindiging te vergemakkelijken.

De Nederlandse binnenschippers eisen dat het tourbeurtsysteem wettelijk wordt vastgelegd. Maar dat is een eis die indruist tegen het streven van de EG naar liberalisering van het vervoer. Het is dan ook niet aannemelijk dat daaraan zal worden voldaan in de nieuwe marktordening.