Natuurfonds: kabinet loopt EG-geld mis

ZEIST, 20 JULI. Het Wereldnatuurfonds (WNF) heeft minister Bukman (landbouw, natuurbeheer en visserij) dringend opgeroepen gebruik te maken van een EG-verordening om landbouwgrond uit produktie te nemen voor natuurontwikkeling.

Bij een oppervlak van tweeduizend vierkante kilometer in de komende twintig jaar zou Nederland volgens het WNF maximaal 7,5 miljard gulden aan subsidie uit Brussel kunnen incasseren.

De bewuste verordening, die deel uitmaakt van een reeks maatregelen voor de hervorming van het Europese landbouwbeleid, is ruim een jaar geleden goedgekeurd. Nederland heeft tot 30 juli aanstaande de tijd om de Europese Commissie (het dagelijks bestuur van de EG) in Brussel mee te delen of het van de regeling gebruik maakt. Hierbij gaat het om jaarlijkse premies aan boeren, voor vijftig procent te betalen door de EG, terwijl de Nederlandse regering de andere helft bijdraagt. “We mogen die kans niet laten schieten”, aldus het WNF in een brief aan Bukman en zijn collega Alders van milieubeheer.

In een reactie op de brief zegt het ministerie van landbouw geen gebruik te zullen maken van de subsidieregeling. Als motief wordt aangevoerd dat de regeling per saldo duurder uitvalt dan uitvoering van het bestaande beleid. Dit beleid steunt deels op de zogenoemde Relatienota, waarbij de boer zich vrijwillig en tegen vergoeding beperkingen oplegt terwille van de natuur. “Bovendien”, aldus een woordvoerder van het departement, “kopen we landbouwgronden op en dragen die over aan instellingen als Staatsbosbsheer en de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Dat alles is goedkoper dan de EG te bieden heeft, omdat we altijd vijftig procent moeten bijpassen.”

Het Wereldnatuurfonds, dat de brief aan Bukman mede namens Natuurmonumenten verstuurde, is het met die zienswijze niet eens. De organisaties voeren aan dat juist de EG-verordening Nederland in staat stelt grote arealen overtollige landbouwgrond geschikt te maken voor de natuur, voor duurzame instandhouding van wilde dieren en planten. Ook wordt gedacht aan uitbreiding van recreatiemogelijkheden voor die recreanten die zich willen verdiepen in de natuur. Daaraan bestaat volgens het WNF grote behoefte, een opvatting die wordt gedeeld door de ANWB.

Het WNF ijvert ervoor dat de oppervlakte natuur in ons land de komende jaren met tweeduizend vierkante kilometer wordt uitgebreid door agrarisch terrein uit produktie te nemen. Het Natuurbeleidsplan van het kabinet gaat vooralsnog uit van circa 800 vierkante kilometer. Maar ook dan komt de EG-steun nog op 2,9 miljard gulden, zegt het WNF. Datzelfde bedrag zou de Nederlandse regering moeten bijpassen en dat is volgens de woordvoerder van Bukman 500 miljoen gulden meer dan wat het departement op grond van het bestaande beleid denkt te besteden.