KUNDE EN ELITE

Als voorzitter van de visitatiecommissie sociologie en antropologie vind ik het natuurlijk een hele eer dat NRC Handelsblad van 6 juli een hoofdartikel wijdt aan ons eindrapport. Met de strekking daarvan ben ik het goeddeels eens. Toch als het mag drie kritische kanttekeningen.

De schrijver ervan meent dat degenen die zich in een van de "kundes' bekwaamd hebben, gemakkelijk emplooi vinden. In feite hebben de schaarse studenten die de onversneden sociologie-opleiding volgen, zeker als dat de onderzoeksvariant is, momenteel weinig moeite om, eenmaal afgestudeerd, aan de slag te komen (voor antropologen geldt dit helaas niet). Minder moeite dan bijvoorbeeld afgestudeerden in de zogenoemde Vrijetijdswetenschappen. Overigens zijn de "kundes' (waarvan de Vrijetijdswetenschappen er één is) zo nieuw dat er op dit punt nog geen verantwoorde voorspellingen te doen zijn. Te vrezen valt echter dat er zich hier varkenscyclus-achtige verschijnselen gaan manifesteren. Ik tenminste houd mijn hart vast.

Er zijn studenten - een betrekkelijk kleine minderheid, maar toch! - die vinden dat de studie te oppervlakkig is en te weinig van ze eist. Het zou hierbij volgens de schrijver van het hoofdartikel nu juist gaan om de reguliere doctoraalstudenten sociologie en antropologie. Dit is echter een misvatting. In aansluiting hierop zegt hij waarschuwend dat de in goede zin ambitieuze studenten "niet moeten worden tegengewerkt'. Nee, stel je voor! Gelukkig loopt het zo'n vaart niet. Niets belet een briljante student - en ieder jaargang telt briljante studenten - extra-mooie scripties te schrijven. Het zal meestal weinig inspanning vergen docenten te vinden die hem of haar daarbij aanmoedigen en steunen.