Kabinet staat meer lawaai toe bij Schiphol, Haarlemmermeer boos

HOOFDDORP, 20 JULI. De gemeente Haarlemmermeer vindt dat het kabinet contractbreuk heeft gepleegd toen het dit weekeinde besloot de norm voor geluidhinder rondom Schiphol te veranderen.

De gemeente overweegt daarom uit het overleg over de toekomst van Schiphol te stappen.

Het kabinet kwam dit weekeinde overeen het aantal door geluid gehinderde woningen in het jaar 2010 van 10.000 uit te breiden tot 12.600, als dan blijkt dat deze overschrijding in het belang is van de ontwikkeling van Schiphol tot "mainport'. De Tweede Kamer zou hierover tegen die tijd een beslissing moeten nemen.

De gemeente Haarlemmermeer is een van de deelnemers aan de "Projectgroep mainport en milieu Schiphol' (PMMS), waarin de bij de ontwikkeling van Schiphol betrokken ministeries, het bedrijfsleven en een aantal lagere overheden zijn vertegenwoordigd. De PMMS overlegt over de voorziene verdubbeling van het vliegverkeer, gecombineerd met een verbetering van het leefmilieu rondom Schiphol. Eerder deze maand besloot de milieubeweging de klankbordgroep over de ontwikkeling van Schiphol te verlaten. Volgens de milieubeweging was de milieudoelstelling een farce geworden op het moment dat de PMMS weigerde mee te werken aan het opstellen van een "leefmilieu-alternatief' voor de ontwikkeling van Schiphol.

Ook de gemeente Haarlemmermeer zegt nu dat er over de ontwikkeling van Schiphol besluiten worden genomen die strijdig zijn met de dubbele doelstelling van meer vliegverkeer en een beter leefmilieu. De gemeenteraad wil vasthouden aan de norm van 10.000 door geluid gehinderde woningen. De raad heeft wethouder J. Kroon opgedragen het PMMS duidelijk te maken dat de gemeente uit het overleg stapt als niet langer geloofwaardig is dat de Haarlemmermeer daarin enige invloed uitoefent.

Daarnaast heeft de gemeente besloten de milieubeweging te steunen in haar streven een leefmilieu-alternatief uit te werken. Haarlemmermeer wil proberen dit alternatief met steun van de provincie Noord-Holland en een aantal gemeenten uit te laten voeren. Volgens de milieubeweging zijn het milieu-alternatief en het idee dat Schiphol moet uitgroeien tot een "mainport' goed verenigbaar.