Gabor wil bosareaal 25 procent uitbreiden

PAG.2 EG-GELD

DEN HAAG, 20 JULI. De komende 25 jaar moet Nederland er minimaal 750 vierkante kilometer bos bij krijgen. Nu is het areaal 3000 vierkante kilometer, minder dan tien procent van de oppervlakte van Nederland.

Volgens een ontwerp van het Bosbeleidsplan dat het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij dit najaar uitbrengt is deze uitbreiding vereist nu “het besef is gegroeid dat bomen en bos van essentieel belang zijn voor het voortbestaan op langere termijn van onze samenleving”. Bossen zijn nodig om te recreëren, natuur te behouden, hout te produceren, het landschap te veraangenamen en het milieu te verbeteren - allemaal functies die volgens het Bosbeleidsplan niet alleen moeten worden behouden, maar vooral ook uitgebreid.

Het ministerie zegt te streven naar een verdergaande openstelling van bossen voor recreatie. Binnen vijf jaar zal in tachtig procent van het bos recreatie mogelijk moeten zijn. Vooral in de verstedelijkte gebieden is de behoefte aan bos voor recreatie en daarmee ook de behoefte aan uitbreiding van het bos. In de Randstad zal vanaf dit jaar 68 vierkante kilometer bos worden aangeplant, in de andere verstedelijkte gebieden 30 vierkante kilometer.

In het landelijk gebied gaat het om ten minste 530 vierkante kilometer extra bos, waarvan 300 op landbouwgronden. Voor dit laatste bestaat subsidie in de vorm van een zogeheten bebossingspremie, waar nog een inkomenstoeslag bovenop kan komen. De Regeling Bosuitbreiding die deze door de EG ingestelde bebossingspremie voor Nederland uitwerkt, wordt op 1 oktober van kracht. Particuliere eigenaren van bossen en gemeenten kunnen eveneens subsidie krijgen. Op dit moment is 40 procent van het areaal in handen van particulieren. Natuurbeschermingsorganisaties bezitten 13 procent, Staatsbosbeheer 31 procent, gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen 16 procent.

Volgens het voorlopige Bosbeleidsplan moet ook de houtproduktie worden opgeschroefd. Nu voorziet Nederland voor 10 procent in de eigen houtbehoefte, halverwege de volgende eeuw moet dit 25 procent zijn. Een meer hoogwaardige toepassing van het in Nederland geproduceerde hout zal worden gestimuleerd, onder meer door het opzetten van een "houtbank' en het invoeren van een "houtcertificeringssysteem'. Een deel van de nieuw aan te leggen bossen zal op produktie gericht zijn.

Behalve in uitbreiding van de bossen voorziet het beleidsplan ook in een beter beheer van de huidige, door verzuring, vermesting en verdroging bedreigde bossen. Voor het behoud van de bestaande bossen wordt ruim 20 miljoen gulden per jaar uitgetrokken, voor de uitbreiding van de bossen ruim 7 miljoen.