ADEL

In de interessante bespreking van Yme Kuipers 'Adel in Friesland' door Genk te Velde in het Boekenbijvoegsel van 19 juni jl. ontbreekt een reden voor het verdwijnen van de adel uit Friesland die, ook al zou zij als bijkomstig worden beschouwd en hoofdzakelijk plaatshad voor 1780, in dat kader toch wel had mogen genoemd. Toen de Franse stadhouder Willem Karel Hendrik Friso, erfgenaam van de kinderloze Stadhouder-Koning Willem III, in 1747 Stadhouder van de Verenigde Provincies werd, verdween het stadhouderlijk hof uit Leeuwarden en een groot deel van de hofadel werd door Willem IV meegenomen, of ging uit eigen beweging naar Holland.

De Friese invloed op het Hof in Den Haag deed zich nog geruime tijd gelden, onder andere door het zogenaamde Fries kabaal, gericht tegen de invloed van de veldmaarschalk en plaatsvervangend kapitein-generaal, de hertog van Brunswijk-Wolfenbuttel.