Wallage: ingrepen in bijstand

PAG.2 VRAAGGESPREK

DEN HAAG, 16 JULI. Het kabinet wil harde afspraken maken om binnen enkele weken de fraude met sociale uitkeringen effectief te bestrijden. Volgens staatssecretaris Wallage (sociale zaken) moet 1994 “het jaar van de fraudebestrijding worden”. Dit zegt hij vandaag in een vraaggesprek met NRC Handelsblad.

De staatssecretaris kondigt daarin tevens wijzigingen van de Algemene Bijstandswet aan. Uitgangspunt moet worden dat iemand in principe een minimale uitkering krijgt, die hoger kan worden naarmate hij of zij pogingen doet aan werk te komen of zich te laten scholen. Wallage wil de Bijstandswet verder sterk vereenvoudigen en decentraliseren.

De ministerraad wil dat bedrijfsverenigingen en de Sociale Verzekeringsbank (belast met de kinderbijslag, de AOW en uitkeringen voor weduwen en weduwnaars) verplicht worden uitkeringen die ten onrechte zijn verstrekt, terug te vorderen en boetes op te leggen als hun cliënten onjuiste informatie hebben verstrekt. Tevens moeten ze uitkeringen verlagen als iemand zijn verplichtingen niet nakomt, zoals het volgen van scholing om een baan te krijgen.

Het kabinet denkt dat de maatregelen jaarlijks een besparing van 85 miljoen gulden opleveren.