Polderecu's

HET NIEUW ONTDEKTE en inmiddels erkende Europese probleemgebied ligt op het snijvlak van de noord-zuidlijn Esbjerg-Bilbao en de oost-westlijn Leipzig-Dublin. Op twintig kilometer van Amsterdam hebben we ons eigen stukje "Derde wereld': Flevoland. Overloopgebied was het van meet af aan, natuurgebied werd het en nu dus ook, dank zij de Europese structuurfondsen, ontwikkelingsgebied. Het "arm praten' van de polder, symbool van de Nederlandse strijd tegen het water, heeft geholpen. De komende jaren mag, als het Europese Parlement daar volgende week mee akkoord gaat, de twaalfde provincie van Nederland rekenen op een bedrag van ongeveer 200 miljoen ecu om de achterstand weg te werken.

Op het totaalbedrag waarvoor Nederland met een beroep op de Europese structuurfondsen in aanmerking komt, maken de "polderecu's" niet zoveel uit. Het gaat al met al om niet meer dan tien procent. Nieuw is wel dat Nederland in navolging van de armlastige EG-lidstaten Spanje, Portugal, Griekenland en Ierland aanklopt bij het regiofonds. Tot dusver waren slechts subsidies uit het Europese werkloosheidsfonds voor Nederland weggelegd.

Handig manoeuvreren met de statistieken heeft Flevoland tot erkend economisch rampgebied gemaakt dat kan putten uit de miljarden van het regiofonds. Het inkomen per hoofd van de bevolking van het nieuwe land kon flink worden gedrukt door de verdiensten buiten de grenzen van de polder niet mee te tellen. Anderzijds tellen de tienduizenden forensen wel mee bij het berekenen van het per hoofd van de bevolking n Flevoland verdiende inkomen. Hierdoor is Flevoland onder de 75 procent van het gemiddelde bruto nationaal produkt van de EG terechtgekomen.

ONEIGENLIJK GEBRUIK van een regeling? Een feit is dat de Europese regeringsleiders vorig jaar hebben afgesproken dat eenderde deel van de structuurfondsen ten goede moet komen aan de acht rijke EG-landen. Een gegeven is bovendien dat een verdeling van dat geld over het "rijke' deel van de EG alleen kan geschieden op basis van duidelijke en objectieve criteria. Flevoland doet geheel conform de afgesproken regels een beroep op de vleespotten uit Brussel, maar het zegt tegelijkertijd veel over die regels. Want de "echte' arme regio's in Nederland bevinden zich natuurlijk ten noorden van Flevoland.

Onder het aloude motto "je bent een dief van je eigen portemonnee als je het niet doet' is de Nederlandse lobby de afgelopen maanden in Brussel te werk gegaan. Het gevecht om de EG-guldens is urgenter geworden nu Nederland door de vermindering van de EG-landbouwsubsidies sinds anderhalf jaar is overgestapt van de groep netto ontvangers naar de groep netto betalers binnen de Gemeenschap. Maar het blijft merkwaardig als aan de ene kant op nationaal niveau getracht wordt het nutteloze rondpompen van geld te beperken, aan de andere kant via de EG dezelfde systematiek weer wordt gentroduceerd.