Mondriaan Stichting opgericht; Nieuw fonds met 25 mln voor kunstsubsidies

ROTTERDAM, 13 JULI. De minister van WVC, drs. H. d'Ancona, heeft gisteren officieel een nieuw cultuurfonds opgericht, de Mondriaan Stichting. In de loop van dit jaar zal de Mondriaan Stichting de uitvoering van een groot aantal subsidieregelingen op het terrein van de beeldende kunsten, de vormgeving en museale activiteiten overnemen van WVC. Voor deze subsidieregelingen kunnen hoofdzakelijk instellingen en bedrijven bij de stichting terecht.

Voor individuele subsidies kunnen kunstenaars terecht bij het landelijke Fonds voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst in Amsterdam.

De Mondriaan Stichting, gevestigd op het Concertgebouwplein in Amsterdam, beheert een budget van 25 miljoen gulden. Tot nu toe werden de subsidies verzorgd door het ministerie zelf en het Stimuleringsfonds beeldende kunsten, dat zich sinds januari 1993 met het opdrachtenbeleid beeldende kunsten bezighoudt. Aangezien de overheid zich tot "kerntaken' wil beperken, wordt de uitvoering van het beleid van nu af aan uitbesteed aan deze nieuwe overkoepelende stichting.

De Mondriaan Stichting zal subsidies verstrekken voor opdrachten op het gebied van de beeldende kunsten, waaronder ook fotografie, voor manifestaties, publikaties en tijdschriften met betrekking tot beeldende kunst en vormgeving en voor beeldende kunst-activiteiten in het buitenland. Tien van de beschikbare 25 miljoen gulden is bestemd voor museale aankopen en voor incidentele museale activiteiten, zoals conservering in het kader van het Deltaplan, inventarisaties, buitenlandse presentaties en initiatieven tot verbetering van bruikleenverkeer en onderlinge samenwerking. Buitenlandse initiatieven laat de overheid voortaan over aan musea en andere instellingen.

Onder de stichting ressorteert onder meer het Praktijkburo Beeldende Kunstopdrachten dat opdrachten in de openbare ruimte begeleidt en mede-subsidieert. Het ligt in de lijn der verwachting dat de stichting ook zal gaan toezien op de uitvoering van de rentesubsidieregeling, waarbij particulieren tegen een rentevergoeding van WVC bij een beperkt aantal galeries kunst op afbetaling kunnen kopen. De stichting neemt verder enkele taken van de Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK) over, zoals het bepalen en financieren van de Nederlandse deelneming van buitenlandse biënnales. Zij organiseert zelf geen buitenlandse presentaties, maar zal buitenlandse activiteiten stimuleren. Het RBK-aankoopbudget van een miljoen gulden gaat eveneens naar de stichting, maar het is nog onduidelijk welke andere aankoopfondsen in de toekomst daaraan worden toegevoegd.

Behalve rechtspersonen kunnen voor enkele regelingen ook kunstenaars en galeries bij de Mondriaan Stichting aankloppen. Beeldende kunstenaars, vormgevers en architecten die bijvoorbeeld aantoonbare afspraken hebben voor een presentatie van hun werk in de Verenigde Staten kunnen een aanvraag indienen om in het "Loft'-appartement te logeren, dat vanaf 1994 ter beschikking staat van de Mondriaan Stichting.

Galeries, die in 1993 aan de Keulse kunstbeurs willen deelnemen, komen eveneens voor een subsidie in aanmerking. Vanaf 1994 is deze regeling van toepassing op maximaal twee van de internationale kunstbeurzen, die traditioneel in Madrid, Frankfurt, Chicago, Bazel, Parijs en Keulen gehouden worden.

Er is nog geen directeur van de stichting aangesteld. W.H. Crouwel, directeur van museum Boymans-van Beuningen te Rotterdam, is benoemd tot voorzitter van het stichtingsbestuur, waarin verder zitting hebben W. van Krimpen, galeriehouder en directeur van de KunstHal Rotterdam, J.W. Knipscheer, advocaat en bestuurslid van de Stichting Kunstbeurs en het Vormgevingsinstituut in Amsterdam, G.A.C. Veeneman, directeur Rijksmuseum Boerhaave in Leiden en K. Schampers, hoofdconservator moderne kunst museum Boymans-van Beuningen.