Hoofdpunten uit handelsakkoord VS en Japan

Het zaterdag gesloten handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en Japan voorziet in een overlegstructuur, een agenda en verklaringen van goede wil.

De maatregelen waarover beide landen langs deze weg overeenstemming hopen te bereiken, zullen gebaseerd worden op “objectieve criteria”. Deze kunnen kwalitatief, kwantitatief of een combinatie van beide zijn, afhankelijk van wat het meest toepasselijk is.

Japan belooft “actief een sterke en aanhoudende binnenlandse vraag te stimuleren, de toegang voor concurrerende buitenlandse goederen en diensten te vergroten, haar handelsoverschot zeer significant te verminderen en meer goederen en diensten uit de hele wereld te importeren”. Om deze doelen te bereiken zal Japan onder meer “fiscale en monetaire maatregelen nemen”. De VS beloven hun overheidstekort “belangrijk te verlagen, binnenlandse besparingen te stimuleren en de internationale concurrentiepositie te versterken”.

Het overleg bestaat uit twee delen. Ten eerste willen de Verenigde Staten en Japan per sector afspraken maken die leiden tot “intensivering van de internationale handel en vergroting van de investeringsstromen. Belemmeringen hiervoor moeten verwijderd worden”. Naast bilaterale afspraken over handelsbetrekkingen hebben beide landen gezegd meer “samen te willen werken” bij het oplossen van wereldomvattende kwesties.

De Japanse regering moet zich bij “openbare aanbestedingen meer richten op buitenlandse goederen en diensten. Hierbij gaat het met name om computers, supercomputers, satellieten, medische technologie, telecommunicatie en “andere belangrijke sectoren”. Alleen de auto-industrie is hierbij expliciet genoemd.

Daarnaast zullen de VS en Japan gesprekken voeren over “hervormingen op het gebied van regelgeving en concurrentiebepalingen”. Hierbij zullen wetten, regelingen en voorschriften die marktbelemmerend werken voor concurrerende buitenlandse goederen en diensten onder de loep worden genomen. De regelgeving zal onder andere beoordeeld worden op “helderheid”. Speciaal genoemd worden de financiële diensten en de verzekeringen.

Ten aanzien van “buitenlandse directe investeringen” in Japan en de Verenigde Staten moet “harmonisatie” van regelgeving plaatsvinden. Ook op het gebied van “intellectuele eigendomsrechten, toegang tot technologie en langdurige relaties tussen afnemers en leveranciers in de twee landen” moet een betere afstemming bereikt worden.

Onder de “samenwerking met een mondiaal karakter” vallen de aids-problematiek en de afremming van de sterke groei van de wereldbevolking. Daarnaast wordt een milieu-forum opgezet waarin regelmatig overleg zal plaatsvinden. Oceanen, bossen, een mondiaal observatie- en informatienetwerk, milieu- en energie-efficiënte technologiën, en het behoud van belangrijke natuurlijke en culturele bronnen hebben daarbij prioriteit. Op het gebied van technologie zullen beide landen samenwerken als het gaat om transport, telecommunicatie, civiele industriële techniek, wegenbouw en het voorkomen van rampen. Ook wordt de uitwisseling van arbeidskrachten gentensiveerd.