GESCHIEDENIS

De discussie over het nut van geschiedenis is overbodig, want het verleden is een deel van ons heden en bepaalt mede de toekomst; dit is zo bij het individu én bij de collectiviteit.

Alleen al om die reden moet de geschiedenis onze belangstelling hebben. Een geheel andere vraag is of het vák geschiedenis op school wel zinvol wordt gegeven. Ik meen dat daar het een en ander aan schort, hetgeen duidelijk wordt indien men jonge mensen over hun kennis van de geschiedenis aan de tand voelt.

Willem Langeveld demonstreert in zijn beschouwing "Het verleden ontglipt ons uiteindelijk' zélf een gebrek aan kennis van de recente geschiedenis met de bewering dat jarenlange indoctrinatie van het marxisme in de DDR en de USSR niet tot een socialistische instelling van de meerderheid der bevolking heeft geleid (NRC Handelsblad van 3 juli). De invloed van 40-70 jaar indoctrinatie heeft er voor gezorgd dat de mensen o.a. geen eigen mening hebben ontwikkeld, geen verantwoordelijkheidsgevoel, creativiteit of/en daadkracht hebben tentoongespreid; het zijn voor ons vreemde mensen geworden. Indien men lange tijd daar met hen gewerkt heeft merkt men de kloof die is ontstaan op het mentale gebied. Onze hele houding ten opzichte van hen zou door een betere kennis van hun geschiedenis positief benvloed kunnen worden.