Kabinet: hogere eigen bijdrage voor ouderen

DEN HAAG, 9 JULI. De eigen bijdrage die ouderen betalen voor voorzieningen moet omhoog. Daarnaast zullen ouderen langer moeten blijven werken; op dit moment verricht de helft van de mensen tussen 55 en 65 betaalde arbeid.

Dat schrijft het kabinet in een reactie op het advies "Ouderen voor ouderen' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Volgens de WRR moet de pensioengerechtigde leeftijd worden verhoogd om de AOW in de toekomst betaalbaar te houden; anders dan nu moeten 65-plussers AOW-premie betalen. Het kabinet stemt op hoofdlijnen in met de analyse van de WRR, maar is het niet eens met dit laatste voorstel. “Het kabinet acht het echter nog niet de tijd AOW-premie te gaan heffen over het inkomen van ouderen.”

De WRR rapporteerde in maart het kabinet over de betaalbaarheid van pensioenen, de veroudering van de beroepsbevolking en de gevolgen daarvan voor de zorgsector. Na 2010 komt de vergrijzing van de bevolking goed op gang; de voorhoede van de na-oorlogse geboortengolf wordt dan 65 jaar. In 2035 telt Nederland 19 miljoen inwoners. Een kwart daarvan is dan ouder dan 65 jaar, tweemaal zoveel als nu.

De WRR verwacht geen drastische verhoging van de AOW-premie, maar het verschil tussen een AOW-uitkering en het gemiddelde loon wordt groter. De premie-opbrengsten moeten wel omhoog. Om dat te bereiken pleit de WRR voor een verhoging van de AOW-leeftijd en het laten betalen door 65-plussers van premie over het boven-minimale gedeelte van hun inkomen. De AOW wordt opgebracht door de werkende bevolking. De WRR pleit voor een verhoging van de arbeidsparticipatie van groepen die ondervertegenwoordigd zijn: herintredende vrouwen, allochtonen, gedeeltelijk arbeidsongeschikten en ouderen. Het kabinet is optimistischer dan de WRR over het aantal ouderen en vrouwen dat na het jaar 2015 betaald werk heeft. “Het draagvlak voor de sociale zekerheid is daardoor dan groter dan de WRR veronderstelt”, aldus het kabinet.

De WRR raad breekt een lans voor de afschaffing van de Vervroegde Uittreding (VUT). Het kabinet vindt dat flexibele pensionering in de plaats moeten komen van de VUT, maar vindt dit een kwestie voor werkgevers en werknemers.

Volgens de WRR vraagt de oudere beroepsbevolking om specifieke voorzieningen, zoals meer om-, her- en bijscholing. In zijn reactie schrijft het kabinet dat minister d'Ancona (WVC) overleg voert met werkgevers en werknemers in de zorginstellingen om de deelname van ouderen te vergroten.

In de zorgsector zullen de kosten door de vergrijzing fors stijgen. Per werkende stijgen de kosten in de periode tot 2035 met 60 tot 160 procent. Het kabinet bestudeert de mogelijkheid om ouderen met een relatief hoog inkomen een hogere premie te laten betalen voor de standaardpakketpolis.