"Consument moet meer aan milieu bijbetalen'

DEN HAAG, 6 JULI. Het Wetenschappelijk Instituut van het CDA wil dat er meer milieumaatregelen worden genomen, die door de consument worden betaald. Dat blijkt uit het rapport "Schepping en Rentmeesterschap' dat gisteren werd aangeboden aan minister Kooijmans (buitenlandse zaken).

Het instituut stelt voor om de kosten voor een schoner milieu te betalen uit prijsverhogingen en heffingen. Deze kosten mogen niet in de lonen worden gecompenseerd. Daarmee stelt het instituut een schoner milieu boven economische groei. Van de sociale partners “wordt in dit verband een enorme inspanning gevergd”.

Volgens de opstellers van het rapport is er mondiaal geen sprake meer van goed “rentmeesterschap”, een kernbegrip van de christen-democraten dat in het rapport wordt gedefinieerd als “vruchtgebruik met intactlating van het vruchtdragend vermogen van de natuur”. Daarom moeten “enorme inspanningen” worden geleverd om “het normale verloop van de schepping te restaureren”.

Concreet stelt het CDA-instituut voor om de CO-uitstoot in de westerse landen met 1 tot 2 procent terug te brengen. Enkele maanden geleden werd bekend dat dit ook door het kabinet gestelde doel voorlopig waarschijnlijk niet zal worden gehaald. Ook wil het instituut dat het gebruik van CFK's in 1996 stopt, zodat de ozonlaag zich kan herstellen. De verzuring van bodem en water moet worden verminderd, de vermesting dient tot staan te worden gebracht. Om de verspilling van grondstoffen te beperken, moet ook de hoeveelheid afval worden teruggedrongen. Hoewel het CDA-instituut zich niet expliciet uitlaat over een termijn waarbinnen deze doelen moeten worden gehaald, schrijft zij wel dat “het ethische motief ("binnen één generatie') in deze afweging een zware rol dient te spelen”.

Via internationale monetaire organisaties als de Wereldbank en het IMF en ook in de wereldhandel zou er een “welvaarttransfer” van rijke naar arme landen moeten plaatsvinden. Dit zou de roofbouw en uitputting in de arme landen kunnen verhinderen. Minister Kooijmans zei bij de presentatie van het rapport dat hij de Nederlandse ambassades “actiever” wil betrekken bij het internationale milieubeleid. Op de Nederlandse ambassade in Washington is momenteel één milieu-attaché werkzaam, die wordt betaald door het ministerie van VROM. Daarnaast hebben over de hele wereld ambassade-medewerkers milieu in hun portefeuille.