Ruimte voor discontoverlagingen

AMSTERDAM, 30 JUNI. In de verslagweek werd de agent verrast door de omvangrijke belastingafdrachten. Hiervan ging een niet voorziene verkrappende werking uit op de geldmarkt. Hierdoor liep het callgeldtarief gisteren op tot 7,25 procent (ruim boven het ongewijzigde beleningstarief van 6,9 procent). De tot vandaag lopende belening van 1,5 miljard gulden werd daardoor uitgeput, waardoor DNB een extra eendaagse belening moest uitschrijven ter grootte van 2,5 miljard gulden.

Door genoemde belastingafdrachten zal het geldmarkttekort in de komende verslagweek verder oplopen. De deze week uit te keren kinderbijslag (circa 1 miljard gulden) en de betalingen van het Rijk uit hoofde van aflossing en rente op staatsleningen (circa 2,3 miljard gulden) zullen de geldmarkt weer wat verruimen.

Als vervolg op de twee speciale beleningen (de achtdaagse en de extra eendaagse) die vandaag aflopen, wordt vandaag een nieuwe eendaagse belening geplaatst. Hierdoor schept DNB voor zichzelf de ruimte om flexibel in te spelen op een eventuele Duitse renteverlaging morgen.

Wat dit betreft ligt, in het licht van de recente positieve ontwikkelingen op de rente-markten, de kans voor het grijpen om door een gezamenlijke actie van de Europese centrale banken de officiële tarieven te verlagen.

Hoewel voor de Zentralbankrat van de Bundesbank voorzichtigheid geboden is, staat de markt welwillend tegenover een officiële tariefsverlaging. Zo is de Duitse kapitaalmarktrente (10-jaars) in de verslagweek behoorlijk gedaald en was dinsdag 6,68 procent. Aldus geven beleggers blijk van een lagere inflatieverwachting, hetgeen door de meest recente cijfers wordt bevestigd (voor juni berekend op 4,1 procent, in januari nog 4,4 procent, in april 4,3 procent en in mei 4,2 procent).

Een ander argument dat een renteverlaging nú mogelijk maakt, is de sinds vorige week aanmerkelijk verbeterde positie van de D-mark in het wisselkoersmechanisme van het EMS (vorige week dinsdag een afwijking van 0,33 en gisteren van 0,76 ten opzichte van de zwakste EMS-munt). De positie van de D-mark lijkt evenwel niet sterk genoeg om een "Alleingang' te rechtvaardigen. Ook het gisteren door de Duitse minister van financiën, Waigel, gepubliceerde bezuinigingspakket voor 1994 van 21 miljard D-mark, kan het vertrouwen in de D-mark en de Duitse economie opvijzelen, wat een renteverlaging dichterbij brengt. Dit pakket bestaat voor het overgrote deel uit uitgavenverlagingen (met name overdrachtsuitgaven), hetgeen borg staat voor een in miljarden D-mark niet verder oplopend overheidstekort in het komende jaar. Uitgedrukt in procenten van het Bruto Nationaal Produkt is zelfs sprake van een flinke daling van het overheidstekort.

Hoewel de Bundesbank eerder beklemtoonde dat in eerste instantie de geldgroei bepalend is voor haar monetair beleid en de recente dollarsprong hier geen invloed op heeft, neemt de lichte daling van de dollarkoers van de laatste dagen eveneens een argument tegen renteverlaging weg.

Bron: Economisch Bureau ING Bank