Rechtbank: Ontslag secretaris onterecht

EMMEN, 30 JUNI. De rechtbank van Assen heeft het ontslag van gemeentesecretaris J.M. van der Zande (38) van Emmen nietig verklaard. Volgens de rechtbank is het ontslag in strijd met het beginsel van behoorlijk bestuur, omdat geen hoor en wederhoor is toegepast. Het besluit zou getuigen van vooringenomenheid.

Van der Zande werd begin maart ontslagen, omdat hij ongeschikt zou zijn als gemeentesecretaris. Hij kon zich onder andere niet vinden in een reorganisatie van het gemeentelijke apparaat volgens de methode van de "kwaliteitskaart' - een methode die eerder bij het ministerie van VROM tot conflicten heeft geleid. Aan zijn ontslag ging een onderzoek vooraf van een extern bureau. In het eindrapport stond dat samenwerking tussen de secretaris en het college voor beide partijen frustrerend was en dat het dienstverband moest worden beëindigd.

Van der Zande werd ontslagen wegens "onverenigbaarheid van karakter' tussen hem en de collegeleden en sectordirecteuren. Volgens burgemeester A.H.A. Lensen was hij te passief en toonde hij te weinig initiatief. De gemeenteraad stemde met 25 stemmen tegen negen stemmen in met het ontslag.

Van der Zande vocht zijn ontslag, dat 1 juli zou ingaan, aan bij de rechtbank. In haar vonnis stelt de rechtbank dat, een "adequate tegemoetkoming' in de door Van der Zande geleden immateriële en materiële schade op zijn plaats is, als de raad zou besluiten dat hij niet meer in zijn functie hersteld kan worden gezien de ontstane onwerkbare verhoudingen. Het college van B en W was vanmorgen niet voor commentaar bereikbaar.