Raad letterenfaculteit UvA stemt in met ingrijpende bezuiniging

AMSTERDAM, 30 JUNI. De raad van de Amsterdamse letterenfaculteit is vanochtend akkoord gegaan met het plan van het faculteitsbestuur om structureel vijf miljoen gulden te bezuinigen. Over concrete onderdelen van het bestuursplan, waarin zeventig arbeidsplaatsen worden geschrapt en een aantal studierichtingen verdwijnen, zou in de loop van de dag worden gesproken. Raadsleden hebben vijftien amendementen ingediend om verschilende studierichtingen te ontzien.

De structurele bezuiniging van vijf miljoen gulden op een budget van 55 miljoen per jaar is nodig, omdat de faculteit door teruglopende studentenaantallen in financiële nood verkeert. De bezuiniging moet gepaard gaan met versterking van het "Europese profiel' van de faculteit. Opgeheven worden in het bestuursplan onder meer de hoofdvakken alfa-informatica, amerikanistiek, Pools, Roemeens en vertaalwetenschap. Ook specialismen als etnomusicologie en computionele muziek worden geschrapt.

De kosten van de herstructurering zijn nog onduidelijk. Het college van bestuur heeft de faculteit gisteren laten weten dat een betrouwbare berekening van de wachtgeldkosten voor ontslagen personeel vooralsnog niet te maken is. Het bestuur had daarom gevraagd, omdat de ramingen van het bestuur - 13 miljoen gulden aan wachtgeldkosten tot ongeveer 1997 - vanuit de raad zijn aangevochten. Volgens het raadslid H. Perridon zullen de wachtgeldkosten tot na het jaar 2000 op de facultaire begroting drukken.

Het college schrijft dat de faculteit zich door de “ongewisheden over de uiteindelijke kosten en baten” niet moet laten afhouden van “strategische keuzen betreffende haar profilering”. Een meerderheid van de raad stemde daar vanochtend mee in: een motie om de vergadering uit te stellen tot eind augustus werd verworpen, evenals een motie van Perridon om het beleidsplan van het bestuur in zijn geheel af te wijzen.

De vergadering werd bijgewoond door een handjevol studenten. Zij toonden zich met name verontwaardigd over de opstelling van de studentenfractie in de raad, die unaniem tegen uitstel stemde.