Ambtenaren dagen Kok voor rechter

DEN HAAG, 30 JUNI. Minister Kok (financiën) moet volgende week voor de rechter verschijnen omdat hij een conflict heeft met zijn ambtenaren. Kok en zijn topambtenaar Brouwer hebben besloten om het Agentschap in Amsterdam, dat zich bezighoudt met de financiering van de staatsschuld, meer bevoegdheden te geven.

De ambtenaren van de directie binnenlands geldwezen van het ministerie in Den Haag zijn tegen deze overheveling van taken en de dienstcommissie - de ondernemingsraad van ambtenaren - gaat de kwestie voorleggen aan de rechter. Kok en thesaurier-generaal Brouwer willen niet alleen de uitvoering van de staatsleningen, maar ook het bijbehorende beleid grotendeels aan het Agentschap overdragen omdat ze “het dichtst bij het vuur zit. Het Agentschap weet het beste wat de wensen van de markt zijn”, zegt een woordvoerder van Financiën. “En dat vertaalt zich in lagere rentelasten.”

De Haagse ambtenaren verzetten zich tegen een overheveling van taken. Ze hebben de zaak al voorgelegd aan een onafhandelijke commissie en die heeft Kok en Brouwer in het gelijk gesteld. Topambtenaar Brouwer wil wel met de dienstcommissie praten over hoe de overheveling van taken moet worden geregeld, niet waarom dit moet gebeuren. De dienstcommissie vindt dat het om een “principiële zaak” gaat en wil dat de rechter een uitspraak doet.

Het Agentschap moet voorzien in de financieringsbehoefte van de staat. Dit wordt gedaan door het afsluiten van zogenoemde onderhandse leningen (3,7 miljard gulden in 1992) en openbare staatsleningen (44,8 miljard gulden in 1992).