Kamer akkoord met bezuinigen op psychiatrie

DEN HAAG, 29 JUNI. De Tweede Kamer gaat akkoord met een korting van drie procent op de budgetten van de algemene psychiatrische ziekenhuizen in 1994.

De opbrengst ervan, 60 miljoen gulden, wordt gebruikt om een overschrijding van 15 miljoen bij de Riaggs te compenseren en om hulp door vrijgevestigde psychotherapeuten die geen psychiater zijn te betalen (25 miljoen). De resterende 20 miljoen is bestemd voor vernieuwing van de geestelijke gezondheidszorg.

Bij de behandeling van de nota Onder anderen van staatssecretaris Simons (volksgezondheid) waarschuwden verschillende fracties wel voor al te forse verdere bezuinigingen op de ziekenhuizen. Bijna 60 procent van de patiënten verblijft er al langer dan twee jaar en heeft nog maar heel weinig kans op ontslag of op bij voorbeeld overplaatsing naar een beschermende woonvorm.

Simons zei dat het aantal bedden in de psychiatrische ziekenhuizen 4.000 boven de geldende norm ligt. Hij wil er de helft van schrappen (in vier à vijf regio's) en vervangen door kleinschaliger hulp. Die kan ook door de ziekenhuizen zelf worden geboden in de vorm van dagbehandeling of poliklinische hulp.

Op de totale geestelijke gezondheidzorg wordt niet bezuinigd, maar de vraag neemt sterk toe. Nu doet al één op de zes mensen met psychische problemen er een beroep op. Bij ongewijzigd beleid zal de vraag in het jaar 2000 met 40 procent zijn gestegen (één op de vier). Het voorkómen van psychische problemen zal dan ook veel aandacht moeten krijgen.

Het vormen van regionale hulpcircuits waarin ziekenhuizen, Riaggs en andere zorgaanbieders samenwerken om meer “zorg op maat” te kunnen geven wordt belemmerd door de bestaande wetten en regels. Nu de stelselwijziging twee jaar is uitgesteld blijven de “schotten” voorlopig bestaan. Het CDA pleitte daarom voor “proefgebieden” en de PvdA voor “regelvrije zones”. Simons wil dergelijke experimenten wel steunen als de verzekeraars en de hulpverleners er voorstellen voor doen. Maar hij waarschuwde wel dat het “tegen wetten aan schuren” niet te lang kan duren.

De Kamer maakt zich grote zorgen over het stijgend aantal zwervers, vaak ex-psychiatrische patiënten, dat geen enkele hulp krijgt. Ook Simons vindt dat de sector aan dit probleem absolute prioriteit moet geven. Hij zei dat hij “wacht op wethouders van grote steden die om de tafel gaan zitten met het maatschappelijk werk, huisartsen, Riaggs, psychiatrische ziekenhuizen en woningbouwverenigingen om te bekijken wat er moet gebeuren om deze mensen niet tussen wal en schip te laten vallen”. Een deel van de opbrengst van gokautomaten zou kunnen worden gebruikt om de opvangmogelijkheden in de grote steden uit te breiden.

Simons bleef er bij dat vrijgevestigde psychotherapeuten via een Riagg moeten gaan werken. Tot dusver verleenden ze hulp als "verlengde arm' van psychiaters, waardoor de psychiaters hun budget met bijna 100 procent hebben overschreden.

De therapeuten en de ziekenfondsen willen financiering op basis van een subsidieregeling in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Zij hebben grote bezwaren tegen de Riagg-constructie. Simons heeft daarvoor 25 miljoen beschikbaar gesteld. Al lopende therapieën mogen volgens het oude systeem worden afgemaakt. Omdat de beoogde ingangsdatum van de nieuwe regeling, 1 juli, niet meer gehaald kan worden, zal hij de komende maanden met de Riaggs en de psychotherapeuten verder overleg plegen over “een zo goed mogelijke oplossing”. (ANP)