FME dicht het WAO-gat, bonden boos

ROTTERDAM, 29 JUNI. De werkgevers in de metaal- en elektrotechnische industrie (FME) hebben met vijf assurantiemaatschappijen overeenstemming bereikt over een verzekering ter compensatie van de verlaagde uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid (WAO) voor de circa 200.000 werknemers in de bedrijfstak.

De vakbonden zijn verbolgen over het akkoord. Zij nemen het de FME kwalijk het contract met de verzekeraars eenzijdig te zijn aangegaan. Aan het begin van de middag wisten de bonden nog niet of ze zich alsnog achter het contract zullen scharen. “Als we niet meedoen, is er geen CAO”, aldus een woordvoerder van de Industriebond FNV.

De regeling met de vijf verzekeringsmaatschappijen is een uitvloeisel van de nieuwe CAO, waarover FME en vakbonden het drie maanden geleden eens werden. Afgesproken werd toen dat de metaalwerkgevers verplicht zijn een bedrijfstak-regeling ter reparatie van het WAO-gat aan hun werknemers aan te bieden. Overeengekomen werd verder dat de werknemers niet verplicht zijn er aan mee te doen. Tenslotte werd afgesproken dat de werkgevers alleen meebetalen aan de premie voor zover deze boven het gemiddelde ligt.

De afgelopen drie maanden is door de FME en de bonden geruzied over de uitwerking van deze CAO-afspraak. De bonden wilden de regeling onderbrengen bij het pensioenfonds in de metalektro, maar dit haakte af omdat het niet in staat bleek de regeling per onderneming uit te voeren. Verschillende verzekeraars zien daartoe wel kans.

Eind vorige week liep het overleg tussen de FME en de bonden over de offerte van de verzekeraars echter vast op onenigheid over de definitie van de gemiddelde premie en dus over de eventuele werkgeversbijdrage. De FME ging daarop in zee met vijf verzekeraars. Volgens de FME was haast geboden, omdat de verzekeraars 1 juli als uiterste datum stellen voor het aangaan van de regeling met terugwerkende kracht tot eind januari (toen het kabinet tot de WAO-ingreep besloot). Dan zouden de verzekeraars ook werknemers accepteren die na 26 januari ziek zijn geworden en na 26 januari 1994 in de nieuwe WAO komen.

De te betalen premie wordt per onderneming bepaald en is mede afhankelijk van "risicoprofiel' van het bedrijf en het aantal werknemers dat meedoet. Als meer dan drie kwart van de werknemers meedoet, komt de premie volgens de FME voor werknemers in een bedrijf met een "normaal risicoprofiel' uit op ongeveer 2 procent van het loon (tot een maximum van bijna 75.000 gulden). De bonden hebben moeite met de hoogte van deze premie en willen door een ruime definitie van de gemiddelde bedrijfstakpremie de financiële betrokkenheid van de werkgever (die alleen aan het boven-gemiddelde deel meebetaalt) vergroten.