ECN: emissie kooldioxyde is goedkoop te verminderen

ROTTERDAM, 28 JUNI. De emissies van kooldioxyde (CO), het belangrijkste broeikasgas, kunnen tegen het jaar 2040 met 80 procent worden verminderd tegen kosten die niet hoger hoeven te zijn dan 1,3 tot 2 procent van het bruto nationaal produkt. Dit heeft het Energie Onderzoek Centrum (ECN) in Petten gerapporteerd.

Diverse studies hebben de afgelopen jaren aangetoond dat een drastische afname van broeikasgassen, zoals de overheid in het Nationaal Milieu Beleidsplan Plus nastreeft, in de periode tot het jaar 2000 niet of moeilijk haalbaar zijn. Maar het ECN bekijkt de ontwikkeling nu over een veel langere periode en bepleit de toepassing van nieuwe energietechnieken.

Belangrijke bijdragen aan het terugdringen van de CO-emissies zijn volgens het ECN nog te verwachten van verdergaande maatregelen op het gebied van energiebesparing en doelmatiger omgaan met energie in woningen, bedrijven, kantoren en tuinbouwkassen, door extra isolatie, warmtepompen en vervanging van aardgas door waterstofgas. Geleidelijk aan zou waterstofgas - dat uit steenkool of aardgas kan worden gemaakt - voor verwarming de belangrijkste energiedrager in de bebouwde omgeving kunnen worden, zegt het ECN. Waterstof zou ook een belangrijke rol kunnen vervullen als brandstof voor vliegtuigen, schepen en vrachtauto's. Daarentegen concludeert het instituut dat de bijdragen van "duurzame energie', zoals aardwarmte en zonneboilers, van bescheiden aard zullen blijven. Overigens blijven aardolie en uit steenkool te winnen methanol de belangrijkste brandstoffen in de transportsector.

In de industrie zal warmte-krachtkoppeling, de combinatie van elektriciteitsopwekking en warmteproduktie, sterk toenemen, evenals de toepassing van warmtepompen. Daardoor wordt een grotere besparing en een doelmatiger energiegebuik bereikt. Op langere termijn is ook in deze sector vervanging van aardgas door waterstofgas aantrekkelijk.

Bij de produktie van elektriciteit kan kernenergie volgens het ECN een belangrijke bijdrage leveren aan vermindering van de CO-emissies, maar als in Nederland niet tot uitbreiding wordt besloten, kunnen aardgas, kolenvergassing in combinatie met CO-verwijdering en brandstofcellen op waterstof een oplossing bieden. Voor de opslag van COkunnen lege aardgasvelden in Nederland mogelijkheden bieden, aldus het rapport.