Rapport bepleit quota immigranten naar EG

AMSTERDAM, 25 JUNI. De EG-landen moeten quota hanteren voor immigranten. Die cijfers moeten ze opnemen in een jaarlijks op te stellen immigratieplan.

Dat schrijft het wetenschappelijk bureau van de PvdA, de Wiardi Beckmanstichting, in de nota "Immigratie: waar ligt de grens', die vanmiddag in Amsterdam is gepresenteerd. Het rapport is opgesteld door een internationale werkgroep van vooral hoogleraren en politici.

Volgens het rapport moeten de lidstaten van de EG allereerst erkennen dat ze immigratielanden zijn, anders kan het nooit tot een samenhangend beleid komen. Dan kunnen ze zich slechts richten op de mogelijkheden immigratie tegen te gaan en zullen ze geen instrumenten ontwikkelen om de - onafwendbare en onomkeerbare - immigratie te sturen. “Het puur restrictieve en defensieve beleid van de afgelopen decennia biedt te weinig mogelijkheden om de huidige en toekomstige immigratie adequaat te reguleren.”

De EG-landen moeten eerst afzonderlijk en later gezamenlijk, een immigratieplan opstellen waarin zij schatten hoeveel immigranten worden verwacht en streefcijfers noemen hoeveel arbeidsmigranten en buitenlandse studenten ze willen toelaten. Veel EG-landen hanteren al quota voor uit te nodige vluchtelingen en voor het toekennen van de vluchtelingenstatus aan asielzoekers.

De immigratie kan met dit beleid niet worden tegengegaan, stelt het rapport, omdat de beweging van asielzoekers niet voorspelbaar is en immigranten op basis van het recht op gezinshereniging kunnen binnenkomen wanneer ze willen. Zeventig procent van de immigratie is nauwelijks te benvloeden, volgens het rapport.

Met een jaarlijks immigratieplan maakt de overheid niet alleen duidelijk hoeveel mensen er ongeveer te verwachten zijn, ook toont de overheid zo dat immigratie "nodig en mogelijk is'. “Immigratie leidt te snel tot morele paniek en angst voor Überfremdung”, vinden de schrijvers. Asielzoekers trekken disproportioneel veel aandacht en dan nog meestal negatieve. Hetzelfde geldt voor het vraagstuk van de illegale vreemdelingen. De opstellers van het rapport ergeren zich aan uitlatingen van politici over dit onderwerp: “Politici moeten in het debat over illegale immigratie niet de indruk wekken dat ze de omvang van het verschijnsel kennen, laat staan dat ze het kunnen uitbannen.” Schattingen van het aantal illegalen in Nederland lopen uiteen van 30.000 tot 150.000.