'Milieuwet Melkert werkt niet"

DEN HAAG, 24 JUNI. De wet Vermeend-Melkert om milieuvriendelijke investeringen vervroegd af te schrijven, is niet aantrekkelijk genoeg.

In een vanmorgen gepubliceerd rapport signaleert de Rekenkamer dat er vorig jaar slechts voor 141 miljoen gulden aan milieuvriendelijke investeringen werd aangemeld, terwijl op 550 miljoen was gerekend. Het gaat daarbij om investeringen in bij voorbeeld mestinjectoren in de landbouw.

“Een ondeskundig onderzoek”, zegt het Kamerlid Vermeend (PvdA), een van de indieners van het wetsvoorstel in een reactie. De Rekenkamer heeft geen onderzoek naar de praktijk gedaan, maar één theoretische rekensom gemaakt, is zijn verweer.

De Rekenkamer, de instantie die de overheidsuitgaven toetst op doelmatigheid en rechtmatigheid, “betwijfelt op grond van haar bevindingen of vervroegde afschrijvingen het juiste instrument is om ondernemers te stimuleren tot investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen”. Vermeend onderstreept dat uit nationaal en internationaal onderzoek blijkt dat vrije afschrijvingen het beste instrument is om deze investeringen te stimuleren. Via deze methode wil het kabinet eveneens investeringen in hoogwaardigde technologie stimuleren.

Het rendement voor de ondernemer is gemiddeld 3,8 procent van de investering en dat is “betrekkelijk laag”. Volgens Vermeend is het extra rendement in een meerderheid van de gevallen 10 procent. Het geringe gebruik van de regeling en vooral het gemiddeld lage bedrag per aanmelding hebben geleid tot hoge uitvoeringskosten per aanvraag (1100 tot 1500 gulden) waarvoor de ondernemer een belastingvoordeel ontvangt van gemiddeld 2000 gulden.

Volgens de Rekenkamer zal het beslag op de middelen na 1994 aanzienlijk lager zijn dan de budgettaire ruimte die ervoor uitgetrokken is.