Industriegebied bij Harlingen van de baan

LEEUWARDEN, 23 JUNI. De aanleg van een 300 hectare grote industriezone bij het Van Harinxmakanaal tussen Harlingen en Franekeradeel is van de baan. Gedeputeerde Staten van Friesland heeft een plan daartoe gisteren ingetrokken. Het "bestuurlijk draagvlak' is te klein, constateren GS en het college van B en W van Harlingen.

De meerderheid van de gemeenteraad van Harlingen bleef tegen de ontwikkeling van een industriezone, waar onder meer 80 hectare gereserveerd was voor opslag van vliegas van de Samenwerkende Elektriciteits Produktiebedrijven (SEP). De bevolking keerde zich massaal tegen de plannen, uit angst voor aantasting van de leefbaarheid die afvalverwerkende industrie met zich mee zou brengen. In korte tijd werden 11.000 protesthandtekeningen ingezameld.

In januari ondertekenden GS en de betrokken gemeentebesturen een intentieverklaring voor de ontwikkeling van twee megazones, één in de Haskerveenpolder bij Joure en één bij Harlingen. Het plan bij Joure werd twee weken geleden al afgeblazen, om dezelfde redenen als het plan voor Harlingen.

Commissaris Wiegel sprak gisteren op een persconferentie van “een grote tegenslag in de strijd tegen de werkloosheid in Friesland”. Hij noemde industrialisatie “essentieel als we de jongere mensen in Friesland willen houden”.

Gedeputeerde Staten berekenden dat aan te trekken bedrijven - voornamelijk verwerkers van afval, zoals slib en vliegas - in de Kanaalzone 2500 tot 3600 arbeidsplaatsen zouden opleveren. Wiegel stelde dat er blijkbaar te veel gevraagd is van de Friezen aan "invoelingsvermogen' om "de grote stap' te zetten naar grote industrieterreinen. De abstractheid van de discussie heeft de plannen weinig goeds gedaan, veronderstelt hij. Een concreet bedrijf dat ruimte zoekt zou waarschijnlijk gemakkelijker te accepteren zijn geweest, verklaarde de commissaris.