College wil onderzoek naar handelwijze van wethouder Gorinchem

GORINCHEM, 23 JUNI. Het college van burgemeester en wethouders van Gorinchem vindt dat er aanleiding is voor een onderzoek naar de handelwijze van de wethouder van financiën en grondzaken C.M.A. Bosman. Als de gemeenteraad morgenavond hiermee instemt zal burgemeester P. Yssels het onderzoek gaan leiden. De onderzoekscommissie zal verder bestaan uit alle fractievoorzitters in de gemeenteraad.

CDA-wethouder Bosman heeft het college eerder deze week laten weten geen bezwaar te hebben tegen een onderzoek, waar oppositiepartij D66 op had aangedrongen na een publikatie in NRC Handelsblad van 16 juni.

Wethouder Bosman, tevens vice-voorzitter van de christelijke middenstandsorganisatie NCOV, richtte in het voorjaar van 1992 een besloten vennootschap op voor de exploitatie van een dierenhotel. In deze BV "ROBO' is tevens een adviesbureau voor "het bedrijfsleven-in-het-algemeen' ondergebracht. De tien meter hoge schuur van het dierenhotel, annex pensionstal met een aantal spring- en rijpaarden, is gebouwd op een perceel van ruim anderhalve hectare langs de snelweg Rotterdam-Nijmegen. Aanvankelijk lag dit gebouw op papier precies in het voorkeurstracé van de Betuwespoorlijn. Volgens wethouder Bosman is hij in overleg met ambtenaren van de provincie destijds zover opgeschoven dat nu het grootste gedeelte van de onderneming pal naast de nog aan te leggen ruim tien meter hoge spoordijk is komen te liggen. Ook al omdat er geen wettelijke mogelijkheden voorhanden waren om de onderneming te dwarsbomen, heeft het provinciaal bestuur in het najaar van 1991 een verklaring van geen bezwaar afgegeven. Aspecten van veiligheid en geluidshinder werden buiten beschouwing gelaten.

In dezelfde periode kocht de wethouder het stuk grond van een veehouder waarmee de gemeente Gorinchem een jaar eerder een aantal percelen weiland had geruild. De veehouder werd daarbij zeer goed bedeeld. Voor de anderhalve hectare bedrijfsterrein naast de A15 betaalde wethouder Bosman in 1991 iets meer dan vier gulden per vierkante meter, een prijs die nog onder het gemiddelde voor weiland ligt. De prijs van bouwgrond ligt ongeveer dertig tot veertig keer hoger. Een voordeel van bijna anderhalf miljoen gulden. De belastingdienst onderzoekt deze grondaankoop en heeft bij de gemeente alle relevante stukken opgevraagd. De dienst is niet tevreden met de gegevens die de wethouder tot nu toe heeft verstrekt.

In het landelijk CDA-bestuur wordt de zaak gevolgd door partijsecretaris K. Bremmer. De afhandeling wordt evenwel overgelaten aan de CDA-Kamerkring Dordrecht die overleg pleegt met het afdelingsbestuur in Gorinchem. Voorzitter van de Kamerkring, drs. P.D. van Loo: “Of de handelwijze van de wethouder in strijd is met de wet kan ik nog niet beoordelen. Ik vind dat we onderscheid moeten maken tussen de letterlijke tekst van de wet en de vraag of een bestuurder nog wel geloofwaardig is.” De kwestie-Bosman is voor het CDA belangrijk omdat in het nieuwste modelprogramma voor gemeentebesturen diverse malen de aanbeveling is opgenomen om een gedragscode voor bestuurders op te stellen. “Die code is bedoeld voor het grijze tussengebied om een bestuurlijke ethiek te bewerkstelligen en niet om de wet te vervangen. Bij bevoordeling uit hoofde van je functie overtreedt je de wet, in het bijzonder is zulks in strijd met de zuiveringseed die een bestuurder aflegt”, aldus drs. H.J. Kaiser, burgemeester van Roermond en voorzitter van de CDA-programcommissie.