Oost-Europa krijgt sneller en ruimer toegang EG-markt

KOPENHAGEN, 22 JUNI. De Europese Gemeenschap heeft besloten dat de Oosteuropese landen de komende jaren met alle produkten (industrie, landbouw) versneld toegang krijgen tot de EG-markt. Ze mogen meer produkten uitvoeren naar de EG en de invoertarieven gaan naar beneden. Toch behoudt de EG zich op gevoelige terreinen (staal, kleding, voeding) zich het recht voor de invoer aan banden te leggen.

Ook is vastgelegd dat de betrokken landen op den duur lid zullen worden van de EG. De regeringsleiders uit de twaalf lidstaten van de EG hebben dat vandaag officieel besloten op hun top in Kopenhagen.

Voor industriële produkten zullen douanetarieven nu na twee jaar worden afgeschaft in plaats van na vier jaar, afhankelijk van het produkt. De hoeveelheden van deze produkten die jaarlijks mogen worden ingevoerd zullen extra worden verhoogd. Voor landbouwprodukten zal de vermindering van de douanetarieven en de jaarlijkse verhoging van uit te voeren produkten (tien procent) in tweeëneenhalf jaar in plaats van drie jaar tot stand komen.

Door de afzetmogelijkheden voor Oost-Europa te vergroten hoopt de EG bij te dragen aan de economische ontwikkeling en politieke stabiliteit in deze regio.Op die manier hoopt de EG een mogelijk massale migratie uit die landen naar West-Europa te voorkomen.

Een datum voor toetreding van de Oosteuropese landen (Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Roemenië, Bulgarije en Roemenië) tot de gemeenschap wordt in de tekst echter niet genoemd. Ook hebben de regeringsleiders in Kopenhagen geen datum willen vastleggen voor een topconferentie met de regeringsleiders uit de betreffende landen om de samenwerking nadere vorm te geven. Met de betrokken landen heeft de EG al wel zogeheten Europa-akkoorden gesloten. In vergelijking met die akkoorden zal de EG zijn markt nu veel sneller en in ruimere mate openstellen voor produkten uit Oost-Europa. Het handelsoverschot van de EG-landen met Oost-Europa bedroeg over 1992 3,3 miljard dollar.

De Midden- en Oosteuropese landen komen pas in aanmerking voor lidmaatschap van de Europese Unie als ze voldoen aan de vereiste economische en politieke voorwaarden: ze moeten democratisch worden bestuurd, mensenrechten en de bescherming van minderheden garanderen en een echte markteconomie hebben met vrije concurrentie. Dat zal in ieder geval deze eeuw niet meer het geval zijn, aldus diplomaten.

    • Wim Brummelman