Extra geld EG in bedrijven en infrastructuur

KOPENHAGEN, 22 JUNI. De EG gaat 3 miljard ecu extra steken in de aanleg van infrastructurele netwerken en in steun aan het midden- en kleinbedrijf. Bovendien zullen gelden uit de zogeheten EG-structuurfondsen voor het oppeppen van economische bedrijvigheid in achtergebleven regio's versneld worden besteed.

De regeringsleiders uit de EG-lidstaten hebben dat vandaag besloten op hun top in Kopenhagen. De 3 miljard ecu komt bovenop het bedrag van 5 miljard ecu waartoe in december op de top in Edinburg werd besloten. Het gaat om speciale leningen die via de Europese investeringsbank (EIB) worden verstrekt voor de aanleg van onder andere grote wegen en spoorwegen, voor milieuprojecten en voor het ondersteunen (via rentesubsidies) van het middelgrote en kleine bedrijven. Afgesproken is ook om de looptijd van de speciale leningsfaciliteit van de EIB, in Edinburg vastgesteld op twee jaar, te verlengen tot na 1994.

Met het verstrekken van extra leningen wil de EG op korte termijn een antwoord geven op de verslechterende economische situatie. De maatregel is genomen op verzoek van voorzitter Delors van de Europese Commissie, die vindt dat de EG initatieven moeten nemen om burgers en bedrijfsleven weer vertrouwen te geven in de huidige onzekere tijd.

In dat kader past ook het besluit om 5 miljard ecu uit de structuurfondsen versneld uit te geven. In totaal zal de EG tussen 1994 en 1999 160 miljard ecu besteden aan programma's om economische groei en werkgelegenheid te bevorderen in achtergebleven gebieden. Op verzoek van Delors zal tot eind 1995 5 miljard extra beschikbaar komen.

Mogelijk zal ook Nederland profiteren van de versnelde uitgaven. Het grootste deel van de structuurgelden komen terecht in de armste lidstaten, maar er is ook uitdrukkelijk vastgelegd dat gelden beschikbaar zijn voor sociaal-economische projecten en achterstandsgebieden in de rijke landen. Achter de schermen heeft Nederland een offensief ingezet om Flevoland op de lijst van achtergebleven regio's te krijgen. In Kopenhagen kreeg Lubbers een welwillend oor van Delors voor zijn bezwaren.

De extra leningen en de versnelde uitgaven uit de structuurfondsen passen in het programma voor de korte termijn, dat Delors in Edinburg heeft gepresenteerd. Daarnaast heeft de Commissie-voorzitter in Kopenhagen een aanzet gegeven om op lange termijn de werkgelegenheid uit te breiden. Kern van de analyse is dat de arbeidskosten in de EG fors omlaag moeten om banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt te creëren. Afgesproken is nu dat de Europese Commissie op de komende top in Brussel, in december, een Witboek zal presenteren “over een strategie op middellange termijn op het gebied van groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid”. De lidstaten zullen voor 1 september voorstellen bij de Europese Commissie indienen voor “specifieke elementen” die in dit initatief verwerkt zouden kunnen werken. In de ontwerptekst van de slotverklaring van de top, die vanochtend circuleerde, staat dat de regeringsleiders het er over eens zijn “dat de sociale bescherming van de burgers geen gevaar mag lopen”.

    • Wim Brummelman