Omloopsnelheid muntgeld hoger

Invoering van tarieven voor tellen, sorteren en leveren van munten heeft geleid tot toename van de omloopsnelheid van munten en de omvang van de muntcirculatie.

Dat blijkt uit het jaarverslag over 1992 van 's Rijks Muntmeester.

Mede als gevolg van die toename werden vorig jaar per saldo slechts 94 miljoen munten aan de omloop toegevoegd, minder dan ooit het geval is geweest. De uitbreiding betrof uitsluitend kwartjes, dubbeltjes en stuivers. Bij guldens, rijksdaalders en vijfguldenstukken was zelfs sprake van een daling van het aantal munten in omloop, waardoor voor het eerst in de geschiedenis de totale nominale waarde van de muntcirculatie ten opzichte van het voorgaande jaar inzakte en wel met 3,6 miljoen gulden. Stagnatie in de behoefte aan vijfguldenmunten was daar in belangrijke mate debet aan.

's Rijks Munt heeft over 1992 4,1 miljoen gulden verlies geleden na een tekort van 2,3 miljoen gulden over het voorafgaande jaar. De negatieve uitkomst werd sterk benvloed door hoge rentekosten en incidentele lasten voortvloeiend uit moderniseringen en reorganisaties. Eind januari besloot het kabinet tot privatisering van het muntbedrijf, waarmee de weg werd geopend voor parlementaire behandeling van het betreffende wetsontwerp.