AMBTENAREN

In het hoofdartikel over het ambtenarenconflict in NRC Handelsblad van 10 juni werd blijk gegeven van bijkans oud-liberale opvattingen.

Meningen gevoed door gedateerde feitenkennis. De conclusie bij al dit fraais is dat bijstelling van ambtenarensalarissen aan de orde komt, indien en voor zover de schuldpositie van de overheid tot een aanvaardbare waarde is teruggebracht. Dat op basis hiervan ambtenaren, zoals in de jaren tachtig, wederom automatisch in de bezemwagen belanden, is van een gepredestineerde onontkoombaarheid. En niemand houdt "ze' tegen bij het zoeken naar een beter betaalde baan in de particuliere sector. Ze, voor de volledigheid, zijn de ambtenaren van rijk, defensie, onderwijs, politie, rechterlijke macht, provincies, gemeenten en waterschappen. Wellicht gaat hier wel een oorspronkelijke visie op rol en omvang van de overheid achter schuil. Maar dat blijkt nergens uit.

De politiek valt te verwijten dat er geen of onvoldoende keuzes worden gemaakt dan wel prioriteiten gesteld. Het genoemde hoofdredactioneel commentaar van deze krant heeft daar echter geen enkele moeite mee. De charme van de eenvoud. Op is op.

    • R. de Haas