Waarborgfonds keert 68,7 mln uit

Het Waarborgfonds Motorverkeer, dat tot taak heeft schade te vergoeden die veroorzaakt wordt met onverzekerde of onbekend gebleven motorvoertuigen, heeft vorig jaar met 68,7 miljoen gulden vijf procent meer uitgekeerd dan in 1991.

Uit het jaarverslag over 1992 blijkt dat het totale aantal schadeclaims toenam van 44.362 tot 45.286. Daarvan werd 72 procent toegewezen, terwijl 28 procent wegens gebrek aan bewijs moest worden afgewezen. Het gemiddelde schadebedrag is van 1.738 gulden toegenomen tot 1.835 gulden.

Het totaal aantal ingediende letselzaken nam met 16 procent toe tot 1472. Het voor dit soort zaken uitgekeerde bedrag steeg van 10,6 miljoen tot 13,3 miljoen gulden. De letselschade groeide daarmee tot 20 procent van de totale schadelast van het fonds.

Het aantal parkeerschadeclaims steeg met bijna 1000 tot 27.800 en maakte 45 procent uit van de uitgekeerde schadebedragen, ondanks het relatief geringe gemiddelde schadebedrag van 1.500 gulden. Als oorzaak van de toeneming noemt het Waarborgfonds de parkeercongestie in grote en kleine steden en een afnemende bereidheid om zich als aansprakelijke bekend te maken.

Schade aan wegmeubilair (lichtmasten, vangrails, verkeerszuilen e.d.) zorgde voor een stijging van de uitkering met 17 procent. Die stijging wordt voor een deel veroorzaakt door de grotere bekendheid van het fonds bij instanties als rijkswaterstaat, gemeenten, en energiebedrijven.

Het aantal claims in verband met schade veroorzaakt door onverzekerden is vorig jaar met 10 procent gedaald. Ruim 20 procent van deze onverzekerden blijkt overigens in meer dan één geval schade te hebben veroorzaakt. Het Waarborgfonds doet er in deze gevallen alles aan om de schade op de dader persoonlijk te verhalen.

In de eerste maanden van dit jaar blijkt het aantal schademeldingen opnieuw hoger uit te vallen dan vorig jaar. Om de schadelast te beperken bestudeert het fonds momenteel de mogelijkheid om het eigen risico van nu f 300 te verhogen. Ook kan gedacht worden aan een beperking van de schadelast in bepaalde categoriën, zoals bij wegmeubilair. Beide mogelijkheden zouden de schadevergoeding meer in overeenstemming brengen met de overige EG-landen, aldus het fonds.