UNISEX-TARIEVEN

Wat ontbreekt in het lezenswaardige artikel "Unisex-tarieven' van prof.dr. E. Lutjens (NRC Handelsblad, 27 mei) is dat er een duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen enerzijds pensioenrechten en anderzijds de kosten ervan. De inhoud van een (pensioen-)recht is iets anders dan de prijs daarvan.

Ook de rechtssubjecten, die bij de rechten op, respectievelijk de kosten van pensioen betrokken zijn, zijn niet dezelfden: pensioenrechten worden overeengekomen tussen werkgever en werknemer, de kosten zijn bepaald in het contract tussen werkgever en verzekeraar (pensioenfonds of levensverzekeraar).

De gelijke-behandelingsvoorschriften uit het EEG-verdrag betreffen het verbod van ongelijke beloning door werkgevers van werknemers en door de overheid op het terrein van de sociale verzekeringen. Allerminst schrijven deze voor, dat levensverzekeraars of pensioenfondsen voor mannen en vrouwen dezelfde tarieven zouden moeten rekenen aan de werkgevers.

De befaamde Barber-case betrof een verschil, door de werkgever gemaakt, in een ontslagregeling tussen mannen en vrouwen. Verschil in pensioendatum of in het recht op nabestaanden-pensioen is de werkgever, die als toezegger van het pensioen deze voorwaarden in de pensioenregeling bepaalt, niet toegestaan.

Bij de beschikbare-premie-regeling zegt de werkgever geen pensioen toe, maar is de inhoud van de toezegging een andere, namelijk dat hij voor ieder van de werknemers bij een verzekeraar of een fonds periodiek een - veelal salaris-gerelateerd - bedrag als premie zal betalen. Dat dat voor mannen en vrouwen van gelijke leeftijd een verschil in uitkomst oplevert, ligt net zo in de rede, als het verschil in resultaat in geval van leeftijdsverschil tussen de ene werknemer en de andere, die overigens een gelijk salaris ontvangen en voor wie dus een gelijk bedrag aan premie is betaald.

Unisex-tarieven voorschrijven aan verzekeraars wordt door het EEG-verdrag, dat als gezegd over werknemers-beloning en sociale zekerheid gaat, allerminst vereist. Zo'n voorschrift zou ook, gezien de huidige werkelijkheid van het verschil in levensduur tussen mannen en vrouwen, onrealistisch en dus dwaas zijn.

    • J.W. Broekhuizen